خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن (مطالعه‌ی موردی در دو منطقه‌ی جلگه ای و کویری مرکز استان اصفهان)

امیرمظفر امینی؛ محمّدعلی احمدی شاپورآبادی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  هدف نوشتار حاضر که ماحصل انجام یک پژوهش میدانی از نوع پیمایشی است، مطالعه و ارزیابی خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و عوامل اثرگذار بر آن، در دو منطقه «جلگه‌ای» و «کویری» مرکز استان اصفهان است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد نیاز مبرم خانواده، دلیل اصلی اشتغال‌ درصد قابل‌توجهی از زنان روستایی است. نتایج پژوهش هم‌چنین مؤید این است ...  بیشتر

دختران دانشجو و خوانش رمان

محمّدرضا جوادی یگانه؛ آسیه ارحامی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  امروزه رمان غالب‌ترین ژانر ادبی معاصر است. از میان تمامی طرفداران رمان، سهم زنان در این حوزه، چه در قالب نویسنده و چه در مقام خواننده به‌طور روزافزون در حال افزایش است به‌نحوی که بسیاری از صاحب‌نظران از زنانه‌شدن ادبیات سخن می‌گویند. این مقاله به توصیف همین ابعاد می‌پردازد. متأسفانه در زمینه‌ی رمان‌خوانی ایرانیان آماری دقیق ...  بیشتر

زنان مهاجرِ تحصیلکرده در تهران

حسین محمودیان؛ حجیه‌بی‌بی رازقی نصرآباد؛ محمّدرضا کارگر شورکی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  یکی از مهم‌ترین روندها در مهاجرت، ورود زنان به جریان‌های مهاجرت است. این مقاله با تأکید بر زنانه شدن مهاجرت به‌عنوان پدیده‌ا‌ی خاص که در طول دو قرن اخیر در حال رشد بوده است به مطالعه وضعیت زنانِ مهاجر با تحصیلات دانشگاهی در تهران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش جست‌وجو، توصیف، تفسیر و کسبِ بینش عمیق‌تر و وسیع‌تر در مورد تجربه‌ی ...  بیشتر

سنت، نوسازی و خانواده (مطالعه‎ی تداوم و تغییرات خانواده در اجتماع‌های ایلّی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی)

احمد محمدپور؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی؛ لطیف پرتوی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  طی چند دهه ی اخیر، نهاد خانواده و نظام خویشاوندی متأثر از ورود فرایند و پیامدهای نوسازی، تغییر و تحولاتی ژرف را در دو سطح عینی- ساختاری و ذهنی- معنایی تجربه کرده است. از اینرو، این مقاله به واکاوی فرایند نوسازی و مکانیسم? تأثیرگذاری آن بر نهاد خانواده در بستر اجتماع ایلی و درک و تفسیر مردمان آن از اشکال سنتی و مدرن خانواده، ابعاد و عوامل ...  بیشتر

تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم‌گیر‌ی‌های اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی(مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی روستایی چیر-یامچی شهرستان زنجان)

فضیله خانی؛ منیژه احمدی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  بهره گیری از نیروی کار زنان روستایی بایستی در راستای ارتقای شأن و منزلت و پایگاه اجتماعی آنان به خصوص در زمینه های مدیریتی و تصمیم گیری باشد. تحقیق حاضر سعی بر تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت و تصمیم گیری زنان روستایی دارد. به منظور ارزیابی فرضیات پژوهش و تشخیص معنی دار بودن روابط بین متغیرها از روشهای آماری و آزمون های همبستگی استفاده می‌شود. ...  بیشتر

اندیشههای پسافمینیستی و مسئله ی کلیت انسانی

محمدامین قانعی‌راد؛ نعیما محمدی؛ جواد ابراهیمی خیرآبادی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  مقاله ی حاضر با استفاده از روش اسنادی و تحلیلی به بررسی ابعاد معرفت‌شناختی و جامعه شناختیِ نظریه-های فمینیستی می پردازد تا رابطه ی فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعیِ رهایی بخش را با مسئله ی کلیت انسانی آشکار سازد. مهم‌ترین نقد بر دیدگاه های مدرن و پسامدرنِ جنبش فمینیستی، ناتوانی آنها در ارائه ی یک مفهوم کلی برای رهایی سوژه ی انسانی ...  بیشتر

پای پوش های زنان روستایی و عشایر ایران

ابوالقاسم دادور؛ لیلا پورکاظمی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  پوشاک اقوام محلی، به‌ویژه زنان، از مؤلفه‌هایی نظیر طرح، رنگ و نقش برخوردار است. از کنار هم قرار گرفتن این عوامل، ترکیبات خاصی در پوشاک هر منطقه به‌وجود می‌آید. این پژوهش به مطالعه‌ی پای‌پوش‌های آن دسته از زنانی که در جوامع کوچک روستایی در بخش‌های مختلف ایران زندگی می‌کنند، پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق یافتن شباهت میان این ...  بیشتر