دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 130979، زمستان 1388 (دوره) 
2. دختران دانشجو و خوانش رمان

محمّدرضا جوادی یگانه؛ آسیه ارحامی


3. زنان مهاجرِ تحصیلکرده در تهران

حسین محمودیان؛ حجیه‌بی‌بی رازقی نصرآباد؛ محمّدرضا کارگر شورکی


6. اندیشههای پسافمینیستی و مسئله ی کلیت انسانی

محمدامین قانعی‌راد؛ نعیما محمدی؛ جواد ابراهیمی خیرآبادی