نویسندگان

1 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرا

2 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس سیاست¬های بازار کار، وزارت کار و امور اجتماعی

چکیده

یکی از مهم‌ترین روندها در مهاجرت، ورود زنان به جریان‌های مهاجرت است. این مقاله با تأکید بر زنانه شدن مهاجرت به‌عنوان پدیده‌ا‌ی خاص که در طول دو قرن اخیر در حال رشد بوده است به مطالعه وضعیت زنانِ مهاجر با تحصیلات دانشگاهی در تهران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش جست‌وجو، توصیف، تفسیر و کسبِ بینش عمیق‌تر و وسیع‌تر در مورد تجربه‌ی زندگی زنان مهاجر در تهران است. به همین دلیل، با به‌کارگیری تکنیک مصاحبه‌ی عمیق با 25 زنِ مهاجر با تحصیلات دانشگاهی در تهران، تجارب زنان مهاجر را مطالعه می‌کند. در این مطالعه انگیزه‌های مهاجرت زنان؛ جست‌وجوی کار، دست‌یابی به شغل بهتر، یافتن همسر مناسب و رهایی از مشکلات ناشی از تجرد است و در مجموع، تجربه‌ی زندگی زنان مهاجر در تهران مشتمل بر احساس توان‌مندی و استقلال اقتصادی و اجتماعی بیشتر، افزایش سطح آگاهی‌ها، افزایش حق انتخاب، هم‌چنین تبعیض جنسیتی، تغییر از وضعیت عامل به قربانی و درگیری در پارادوکسی از محرومیت و مطلوبیت است. یافته‌های این مطالعه بیان‌گر این مطلب است که مهاجرت نتایجی متباین دارد؛ در عین حال که سبب به‌دست آوردن امتیازاتی می‌شود، می‌تواند باعث از دست دادن برخی مزایا نیز بشود. به دیگر سخن، فرصت‌ها و تهدیدهای مهاجرت زنان باید به‌صورت هم‌زمان مد نظر قرار گیرد. هم‌چنین اکثر زنان مهاجر تمایلی به از دست دادن استقلالی که در محل مهاجرت به‌دست آورده بودند، نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Skilled Migrant Women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hossein Mahmoudian 1
  • Hajiieh Bibi Razeghi-Nasrabad 2
  • Mohammad Reza Karegar shooraki 3

1

2

3

چکیده [English]

One of the key issues of migration concerns women’s migration. This article, examines the conditions of skilled immigrant women in ehran. Qualitative method is used to collect the necessary data for this tudy. The research also conducts in-depth interview with 25 immigrate women residing in Tehran. The results of the research show that migration decisions depend on multiple factors including lack of employment, educational and entertainment opportunities, search for a better life, or to escape poverty, social or family pressures. According to the study migration has heterogeneous impacts. This phenomenon creates both opportunities and threats for personal security. The study reveals that the motives for women’s immigration include access to further knowledge and information, more varied choices, higher economic status, chance of empowerment as well as gender discrimination, vulnerability, conflicts, exploitation, and indeed involvement in the paradox of privation and prosperousness. However large majority of immigrant women and girls do not want to return home because they fear to lose their newly-won autonomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • motives
  • Women