نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بهره گیری از نیروی کار زنان روستایی بایستی در راستای ارتقای شأن و منزلت و پایگاه اجتماعی آنان به خصوص در زمینه های مدیریتی و تصمیم گیری باشد. تحقیق حاضر سعی بر تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت و تصمیم گیری زنان روستایی دارد. به منظور ارزیابی فرضیات پژوهش و تشخیص معنی دار بودن روابط بین متغیرها از روشهای آماری و آزمون های همبستگی استفاده می‌شود. نوع تحقیق کاربردی و به صورت توصیفی و همبستگی است. ابزار تحقیق؛ پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده می باشد. اعتبار پرسش‌نامه بر اساس آلفای کرانباخ 78/. است. نمونه‌گیری به روش احتمالی و نوع سیستماتیک انجام گرفته است. حجم آن 256 نفر از زنان روستایی ساکن در 5 روستای شهرستان زنجان می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که با ارتقای سطح تحصیلات زنان روستایی، انتظارات آنان از مشارکت در تصمیم گیری ها نیز افزایش می-یابد و هر قدر میزان مشارکت اقتصادی زنان روستایی بالاتر باشد میزان تصمیم گیری آنها نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس. همچنین براساس یافته‌های پژوهش بین میزان مشارکت اقتصادی زنان و افزایش انتظارات آنان از مشارکت در تصمیمگیری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the effects of women’s participation in the economic and social decision makings in rural areas case study: Chiar –Yamchi of Zanjan district

نویسندگان [English]

  • fazileh khani 1
  • Manijeh Ahmadi 2

1

2

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision-making
  • participation
  • Rural Development
  • rural women
  • the expectation of the rural women