دوره 22 (1403)
دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
شماره 4
4 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
شماره 3
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
شماره 2
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
شماره 1
پژوهش زنان
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
تبیین رابطه ی میزان سرمایه ی فرهنگیِ زنان شاغل، با نوع روابط همسران در خانواده

خدیجه سفیری؛ راضیه آراسته؛ مرضیه موسوی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف این مقاله، تبیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی زنان با نوع روابط همسران در خانواده است. در این پژوهش پس از تحلیل نظریات و مطالعات انجام‌شده در این زمینه، به‌منظور تبیین مسئله‌ی نوع روابط همسران در خانواده به لحاظ دموکراتیک بودن، از تئوری منابع (نظریه‌های بلود و ولف، گیدنز، کرامول، ویلموت و یانگ) و تئوری مبادله (نظریه‌های پیتر بلا) ...  بیشتر

تأثیر ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروری آنها در ایران

محمّدجلال عباسی شوازی؛ ملیحه علی مندگاری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  یکی از موضوعات اساسیِ کنفرانسِ جمعیت و توسعه در قاهره؛ توان‌مندسازی زنان در راستای بهداشت باروری است. فرض بر این است که در صورت افزایش توان‌مندی و استقلال زنان، نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ازدواج و فرزندآوری بیشتر شده و به افزایش استفاده از وسایل تنظیم خانواده و در نهایت کاهش باروری منجر خواهد شد. هدف از مقاله‌ی حاضر سنجش ...  بیشتر

زنان و سریال‌های تلویزیونی: سنجش انگیزه‌های تماشا و میزان رضامندی

محمداسماعیل ریاحی؛ اکبر علی وردی‌نیا؛ مرضیه حق‌گویی اصفهانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا با سنجش رضایت‌مندی مورد نظر (انگیزه‌ها) و نیز رضایت‌مندی کسب‌شده از تماشای سریال‌های تلویزیونی در بین مخاطبان زن، رابطه‌ی احتمالی بین انگیزه‌ها و رضایت‌مندی را شناسایی نماید. این پژوهش به‌شیوه‌ی پیمایش انجام و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه هم‌راه با مصاحبه جمع‌آوری شده است. پاسخ‌گویان پژوهش 383 نفر از زنان ...  بیشتر

آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان

مجید موحد؛ اسفندیار غفاری‌نسب؛ مریم حسینی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  جوامع، امروزه، تغییرات اجتماعی و رشد فرهنگ مصرفی فزاینده‌ای را تجربه می‌کنند. از این‌رو، بدن از اهمیت زیادی برخوردار شده و توجه بسیاری از جامعه‌شناسان را به خود معطوف داشته ‌است. یکی از مسائل مطرح‌شده در این حوزه آرایش صورت است که امروزه در بین دختران جوان عمومیت و رواج زیادی یافته است. پایین آمدن سن آرایش و ارتباط آرایش با مسائل ...  بیشتر

مطالعه ساختار قدرت در خانواده (مطالعه موردی: شهر لار)

حلیمه عنایت؛ منصوره دسترنج

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف اصلی مقاله‌ی حاضر، مطالعه عواملی است که می‌تواند در ساخت قدرت در خانواده مؤثر باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام می‌شود، 307 نفر از زنان متأهل شهر لار مطالعه می‌شوند. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریه‌ی مبادله است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 2 درصد خانواده‌ها ساخت دموکراتیک دارند، 6/88 درصد تا حدی دارای ...  بیشتر

تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران

اعظم راودراد؛ محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی‌زادگان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف این مقاله مقایسه‌ی بازنمایی تصویر زن در نقاشی زنان و مردان معاصر ایران است. این کار با استفاده از الگوی جانشینی در تحلیل نشانه‌شناختی و ساخت پرسش‌نامه‌ی تقابل‌های معنایی در مقایسه‌ی نقاشی زنان و مردان انجام می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تصویر زن در نقاشی مردان دارای نظام نشانه‌های توصیفی، شمایلی و کلیشه‌ای از ...  بیشتر

عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیت‌شناختی مؤثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف‌آباد

جواد میرمحمدصادقی؛ اکبر توکلی؛ فریبا واحدسعید

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیت‌شناختیِ مؤثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف‌آباد است. نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 415 زن شوهردارِ روستایی (10 تا 49 ساله) است که در زمان انجام تحقیق (1386) در وضعیت اولین ازدواج قرار دارند و دارای حداقل یک فرزند زنده هستند. برای تحلیل، از یک مدل رگرسیونِ چندمتغیره استفاده ...  بیشتر