نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دستیار علمی دانشگاه پیام نور بستک لارستان

چکیده

هدف اصلی مقاله‌ی حاضر، مطالعه عواملی است که می‌تواند در ساخت قدرت در خانواده مؤثر باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام می‌شود، 307 نفر از زنان متأهل شهر لار مطالعه می‌شوند. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریه‌ی مبادله است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 2 درصد خانواده‌ها ساخت دموکراتیک دارند، 6/88 درصد تا حدی دارای ساخت دموکراتیک‌اند و در 4/9 درصد خانواده‌ها ساخت غیر دموکراتیک حاکم است. از میان متغیرهای مورد مطالعه ، متغیرهای سن ازدواج، تحصیلات زن، تحصیلات همسر، درآمد زن، طول مدت ازدواج، بعد خانوار و وضعیت اشتغال زن با متغیر وابسته رابطه‌ی معنادار آماری دارند. در تحلیل چندمتغیره نیز متغیرهای مستقلِ موجود در مدل تحقیق، در کل 9/6 درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه‌ی آماری تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the Power Distribution Structure in Family (The Case Study: Lar City)

نویسندگان [English]

  • Halime Enayat 1
  • Mansooreh dastranj 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • power structure
  • Women