نویسندگان

1 عضو هیئت علمی‌دانشگاه اصفهان گروه علوم اجتماعی

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش ها نشان میدهند که در کشورهای توسعهیافته از دهه 1980 زنان به تدریج از محافظه‌کاری سنتی فاصله گرفته و به احزاب لیبرال پیوسته‌اند؛ حال آنکه در اکثر کشورهای در حال توسعه، زنان هنوز هم از لحاظ سیاسی محافظه‌کار هستند. مطالعه حاضر، پژوهشی است در زمینه ی مقایسه نگرش های سیاسی آزادیخواهانه زنان و مردان که بر روی 382 نفر از شهروندان شهر اصفهان در سال 1384 صورت گرفته است. در این پژوهش از یک سو از چارچوب نظری مبتنی بر دیدگاه‌های توصیفی استفاده شده که اکثر این دیدگاه ها حاکی از آزادی خواه تر شدنِ زنان نسبت به مردان در سال های اخیر می باشد و از سوی دیگر از نظریات تبیین کننده تفاوت های نگرشی زنان و مردان که میتوان آن ها را در دو گروه دسته بندی نمود: گروه اول بر عوامل ساختاری و موقعیتی و گروه دوم بر تفاوت های اجتماعی روان شناختی زنان و مردان تأکید می کنند که منعکس کننده تفاوت در جامعه‌پذیری این دو گروه در کودکی است. استنباط آماری ما از داده ها نشان داد که در سال های اخیر زنان همچون مردان نسبت به جهت گیری های سیاسی غیر محافظه کارانه مشتمل بر مؤلفه های آزاد ی خواهی و نگرش دموکراتیک نگرش مثبت یافته‌اند. به عبارتی نوعی هم‌گرایی در نگرش های سیاسی زنان و مردان به وجود آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of men and women’s political attitude Case study: City of Isfahan (From Conservatism to Liberalism)

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghasemi 1
  • Zahra Zakeri 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democratic Insight
  • Gender Gap
  • Liberalism
  • Non-conservative Approach
  • Political Attitudes