نویسندگان

1 دانشیار جامعه¬شناسی دانشگاه تربیت معلم

2 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

مقاله‌ی حاضر به مطالعه تأثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان شاغل می‌پردازد. هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا وضعیت اشتغال زنان- شامل خصوصیات عینیِ شغل آن‌ها و نگرشی که نسبت به وضعیت اشتغال خود (خشنودی شغلی) دارند- برکیفیت زندگی آنان تأثیر دارد؟ به این منظور، در قالب روش پیمایش 234 نفر از زنان شاغل در واحدهای ستادیِ وزارت جهادکشاورزی بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میانگین شاخص کل کیفیت زندگی افرادِ نمونه (در دامنه تغییرات 3-1 ) معادل 9/1 است. از بین معرف‌های مختلفِ وضعیتِ شغلی؛ تنوع-پذیری و تناسب شغل با مهارت و تخصص، با کیفیت زندگی رابطه‌ی مثبت دارد. در واقع افرادی که از وضعیت شغلی مناسب‌تری برخوردارهستند، کیفیت زندگی مناسب‌تری هم دارند. علاوه بر این، رابطه میان خشنودی شغلی وکیفیت زندگی زنان تأیید شد. شاخص کل خشنودی شغلی به تنهایی 29/0 از واریانس کیفیت زندگی زنان شاغل را تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of women’s employment on their life quality Case study: Iranian Female Employees in the Ministry of Agriculture

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Javaheri 1
  • Sayed Hossein Serajzadeh 2
  • Rita Rahmani 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • female employees
  • Job satisfaction
  • quality of life