نویسندگان

1 دکترا، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش کنونی عبارت است از مقایسه‌ی سلامت روانیِ فرزندان خانواده‌های تک‌همسری و دوهمسری (دو زنی) شهرستان خواف. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی- فیزیک) است که در دبیرستان‌های دولتی شهر خواف در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از میان جامعه، تعداد 30 پسر و 38 دختر متعلق به خانواده‌های دوهمسری با روش نمونه‌گیریِ در دست‌رس و همان تعداد دختر و پسر نیز از خانواده‌های تک‌همسری (معمولی) با روش تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق، روش علی-مقایسه‌ای است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون t برای دو گروه مستقل) استفاده می‌شود. ابزار سنجش نیز چک‌لیست (SCL 90-R) است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سلامت روانی فرزندانِ خانواده‌های تک‌همسری و دوهمسری تفاوتی معنادار وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد که فرزندان خانواده‌های تک‌همسری در مؤلفه‌های اضطراب، شکایت‌های جسمانی، وسواس، پرخاش‌گری، روان‌پریشی و حساسیت در روابط بین فردی نسبت به فرزندان خانواده‌های دوهمسری از سلامت روانی بیشتری برخوردار بودند اما بین افکار پارانوئیدی، افسردگی و فوبیای آن‌ها تفاوتی معنادار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the mental health of children in monogamy and bigamy families

نویسندگان [English]

  • Ahmad Etemadi 1
  • Javad Ebrahimi 2

چکیده [English]

Family is the most fundamental social unit which can undergo a trauma
when a new member joins it, leading to changes in its structure and function, thus inevitably altering the roles, duties and expectation of the members. Therefore, conformity and nonconformity of family members and the subsequent effects on the family gains significance. Other than the addition of a newborn baby and adoption, such change may occur following the marriage of one of the members; especially the remarriage of the father and addition of a step-mother to the family, with the first wife still living with the family. If the new addition fails to even out the relationship of this new member – who is considered as the rival of the first wife–with those of the others, it gives rise to negative emotional and psychological damages, which may in turn affect the psychological and mental health of the existing family members. The available literature on this issue shows that upon the addition of the second wife to such families, the existing members encounter many challenges including social and economic changes and conflicts as well as the transformation of their internal and external interactions, thus their subsequent effects on the members are significant. This research is a comparative study on the mental health of children living in monogamy & bigamy families in the Iranian city of Khaf. Population of the study consists of all girls and boys studying literature, science and mathematic at public high schools during 2007-2008 school year. Using random sampling 30 boys and 38 girls of bigamy families are selected for the purpose of the study. In the same manner, the same number of boys and girls are selected from monogamy families. The research takes advantage of casual-comparative method. Data analysis of the two independent groups covers a wide range of methods including descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics such as t-test and assessment of the data includes SCL-90_R checklist. The results show that there is a meaningful difference between the mental health of children living in polygamy and those living in bigamy families. Moreover, the findings of the study reveal that children of monogamy families enjoy a greater level of mental health than bigamy families in terms of aspects such as stress, physical complaints, compulsion, aggression, psychosis, interpersonal relations sensitivity. The findings also prove that there is not any meaningful difference between their paranoid ideas, depression and phobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bigamy families.
  • family
  • Family performance
  • Mental Health
  • monogamy family