نویسندگان

1 مربی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات ملازم با آن، فزونی سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، موضوعی است که مورد تدقیق معرفتی و روشی این نوشتار قرار گرفته است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متأهل 25 تا 44 ساله ساکن در مراکز شهری کشور تشکیل داده‌اند. حجم نمونه برابر با 1291 نفر از این دختران در 5 مرکز شهر تهران، ساری، خرم‌آباد، مشهد و سنندج بوده است. نتایج نشان داد دخترانی که دیرتر ازدواج می‌کنند، از تحصیلات بالاتری برخوردارند، نگرش فرامادی به ازدواج دارند و اعتقاد بیش‌تری دارند که با ازدواج، هزینه فرصت‌های ازدست‌رفته بیش از فرصت ازدواج است. دلالت نتایج بر آن است که همراه با تجربه مدرنیته در سطوح کلان، میانی و خُرد، چنان‌چه این تجربه بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب حاصل گردد و از طرفی شرایط جامعه چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی - فرهنگی آمادگی پذیرش چنین تحولاتی را نداشته باشد، تبعات منفی آن بیش از دستاوردهای مثبت آن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on The Causes of Rising Mariage Age Among Girls

نویسندگان [English]

  • Karam Habibpour Gatabi 1
  • Gholamreza Ghaffary 2

چکیده [English]

The transition of Iranian society from a traditional order to a modern one and experiencing the required life is considered as one of the causes in rising marriage age among girls. Accordingly this research has probed theoretically and methodologically into the underlying roots.
For the purpose of this research, a survey method has been used to gather data. The statistical sample includes two groups of married and single girls aged from 25 to 44 years old. The sample is drawn out from five city centers including Tehran, Sari, Khorram Abad, Mashhad and Sanandaj. Results show that girls that marry late in their life 1) have more education, 2) have non- material attitude to marriage, and 3) have more beliefs that by marriage, lost opportunity cost is more than marriage opportunity.
Results imply that considering the experience of modernity in macro, middle and micro levels, dire consequences could be expected provided such experiences are not accompanied by well sketched plans and policies. This also holds true when the economical, social or cultural conditions of society, do not meets the requirements for adopting such transforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arranged/self-selective marriage
  • gender equality
  • non- material attitude to marriage
  • opportunity cost.