نویسندگان

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف سنجش نقش تعدیل‌کنندگی طرح‌واره‌های جنسیتی زنان در رابطه بین الگوهای زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و فرصت شبکه‌سازی با عدالت رویه‌ای در ارتقاء شغلی معلمان زن در شهرهای یزد، کرمان و اصفهان اجرا شد. برای دستیابی به هدف پژوهش، 280 معلم زن از سه شهر مذکور انتخاب شدند (از اصفهان 100 معلم زن و از دو شهر یزد و کرمان هر یک 90 معلم زن). پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه عدالت رویه‌ای در ارتقاء ، پرسشنامه الگوهای زنانه، فرصت شبکه‌سازی برای زنان، مدارج ارتقاء شغلی رسمی برای زنان (لمونز،2003)، مطلوبیت اجتماعی (استران و گرباسی، 1972) و پرسشنامه طرح‌واره‌های جنسیتی (اسپنس و هلمرپچ،1978) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وقتی معلمان زن بر مبنای طرح‌واره‌های جنسیتی غیرسنتی، قائل به نقش‌های غیرسنتی، نظیر فعالیت‌های گسترده برای مشارکت زنان در خارج از منزل هستند، ‌به همان اندازه وجود زنان درپست‌های مدیریتی و وجود مسیر روشن برای دستیابی به پست های مدیریتی را به عنوان نشانه رعایت عدالت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به معلمان زن تلقی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Influential Factors on Perception of procedural Justice in Job Promotion of Female Teachers

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar
  • Mohammad Ali Nadi

چکیده [English]

This research was administered with the purpose of studying the moderating role of female gender schemas in relations between feminine role models, job ladder and networking opportunity with procedural justice in promotion of women teachers in Yazd, Kerman and Esfahan city. On the basis of the research aims, 280 women teachers were selected from above mentioned cities (from Esfahan 100 women teachers and from Yazd and Kerman 180 women teachers). Research questionnaires consisted of: procedural justice in promotion, feminine role models, networking, and formal job ladder (Lemons, 2003), social desirability (Strahan & Gerbasi, 1972) and gender schemas (Spence & Helmreich, 1978). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis.
Results revealed that, when women teacher believed in the nontraditional roles (on the basis of nontraditional gender schemas), such as extensive affairs for advancement and promotion outside of the home, they interpret the existence of women teachers in managerial position and existence of clear path for women teachers to access managerial positions, as a sign of consideration of justice in decision makings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender schemas
  • Job ladders.
  • Networking
  • Procedural Justice
  • promotion