نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مسأله فقر به طور کلی و فقر زنان به طور خاص از جمله مسائل اجتماعی است که در سال‌های اخیر تلاش گردیده است راهبردهایی جهت کاهش آن اتخاذ گردد. نتایج بررسی‌های آماری نشان می‌دهد فقر و نابرابری در مناطق روستایی بیش از نواحی شهری و در بین زنان بیش از مردان است. این تحقیق درصدد است در یک مطالعه موردی با روش کیفی و بر اساس رهیافت گراندد تئوری علل اجتماعی و فرهنگی فقر زنان روستایی را مورد مطالعه قرار دهد. نمونه گیری تحقیق، به شیوه‌ی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بوده است و از زنان متاهل و سرپرست خانوار و نیز دختران جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مصاحبه گروهی انجام شده است. سؤالات محوری این پژوهش عبارتند از: عوامل تعیین کننده فقر از دیدگاه زنان و دختران روستای مورد مطالعه چه بوده است؟ راهبردهای فردی آن‌ها در مواجهه مسأله فقر چه بوده است؟ پیامدهای فقر از نظر آنها چه بوده است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تبیین‌کننده‌های فقر از دیدگاه زنان و دختران روستایی، ناآگاهی اجتماعی، تعصبات طایفه‌ای، اولویت رسیدگی به افراد ذکور در خانواده، تقدیرگرایی، فقر بین نسلی، جمعیت زیاد خانواده‌، محدودیت-های تحصیلی، بیکاری و آثار جنگ تحمیلی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بارزترین علل فقر در منطقه مورد مطالعه، عوامل اجتماعی و فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Problem of Poverty from the Standpoint of Rural Women and Girls (Case study: Gonbad Pirmohammad village-Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Taleb 1
  • Ahmad Firouz Abadi 2
  • Sedigheh Piri 3

چکیده [English]

Poverty, in general and women’s poverty in particular is among social problems which has been subject to be mitigated through measures. The results of statistics based studies show that poverty and injustice is more prevalent in rural areas than cities and more common among women than men. The research aims to study the social and cultural causes of women’s poverty through the qualitative approach based on Grounded theory. In this research, sampling has been done purposively. Participants who were interviewed as a group in this research included housewives, women householders and young girls under the aegis of Imam Khomeini Relief Committee. The main questions of this research were: what have been the determinants of poverty from the view of rural girls and women? What have been their individual strategies to tackle the problem of poverty? What have been the aftermaths? The Findings of this study showed that social ignorance, clan clashes, preference to men in the family, fatalism, intergenerational poverty, highly populated families, educational limitations, unemployment and imposed war and its aftermath have been the reasons of poverty from the view points of participants. The result showed that cultural and social factors are important causes of poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • girls
  • Grounded theory
  • Ilam .
  • poverty
  • qualitative approach
  • Village
  • Women