نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر توصیف تفاوت‌های جنسیتی در رضایت‌مندی از تصویر بدن و تبیین اثرات برخی از عوامل اجتماعی- روانی بر آن است. تحقیق با روش پیمایشی انجام شده و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی ‌دانشجویان دانشگاه مازندران بوده‌اند که در مجموع، 360 نفر از آنان، از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس، به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب گردیدند. نتایج توصیفی تحقیق، حاکی از وجود تفاوت جنسیتی معناداری در رضایت‌مندی از تصویر بدن می‌باشد؛ بدین معنی که زنان یا مردان نارضایتی بیشتری از تصویر بدنشان گزارش کرده‌اند. نتایج تحلیلی تحقیق، حاکی از آن است که متغیرهای سرمایه‌گذاری بدن، شرم از بدن، پایش بدن و عزت نفس توانسته‌اند به طور معناداری رضایت‌مندی از تصویرِ بدن در بین کل پاسخ‌گویان پیش‌بینی نمایند. با این حال، تفاوت جنسیتی معناداری در تأثیرگذاری متغیر شرم از بدن مشاهده شده است. بدین معنی که علاوه بر سرمایه‌گذاری بدن و عزت نفس، متغیر شرم از بدن به عنوان بخشی از متغیر خود شیءانگاری، پیش‌بینی کننده‌ی میزان رضایت‌مندی از بدن در بین زنان (و نه مردان) بوده است که حاکی از اثرات شدیدتر انتظارات اجتماعی راجع به بدن ایده‌آل بر روی زنان و درونی کردن آن در مقایسه با مردان می‌باشد. همچنین تفاوت جنسیتی معناداری در میزان سرمایه‌گذاری بدن مشاهده شده است که نشان می‌دهد زنان جوان در مقایسه با مردان سرمایه‌گذاری بیشتری بر بدن خود انجام داده و با شدت بیشتری درگیر رفتارهای آراستن و مدیریت ظاهرشان هستند. در نهایت، دانشجویانی که از عزت نفس بالاتری برخوردار بودند، رضایت‌مندی بیشتری از تصویر بدنشان گزارش کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Differences in the Level of Body Image Satisfaction

نویسنده [English]

  • Mohammad Esmaeil Riahi

چکیده [English]

The main purpose of this study is to describe gender differences in body image and to explore the influences of some socio-psychosocial factors on it. The study has been conducted via survey method and data has been collected by self-administered questionnaire. The present statistical society was all students of the University of Mazandaran in 2010. Overall, 360 students were selected through availability sampling as the final research sample. Descriptive results of the study show a significant gender difference in the body image satisfaction, that is to say that women or men are more dissatisfied bodily.
Moreover, analytical results indicate that; such variables as appearance orientation (body investment), body embarrassment, body surveillance and self esteem variables could significantly presuppose the level of body satisfaction among total sample. However a substantial gender difference has been witnessed in influencing body shame variable. In other words body shame variable, in addition to body investment and self esteem- as components of self objectification variable- are predicting factors of body satisfaction among women (and not men), illustrating the severe effects of social expectations from ideal body of the females and internalization of them compared to men. Furthermore, there is a gender difference in the level of body investment, signifying that young females compared to males, report greater investment on their bodies and engage in extensive grooming behaviors. Finally, students with a sense of self esteem had greater sense of satisfaction over their body image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appearance comparison
  • body image satisfaction
  • body investment
  • body shame
  • body surveillance
  • gender differences.
  • self esteem
  • self objectification