دوره 22 (1403)
دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
شماره 4
35 زن در توسعه و سیاست
شماره 3
34 زن در توسعه و سیاست
شماره 2
33 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
شماره 1
32 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
بررسی تفاوت‌های جنسیتی در میزان رضایت‌مندی از تصویر بدن

محمد اسماعیل ریاحی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 5-33

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر توصیف تفاوت‌های جنسیتی در رضایت‌مندی از تصویر بدن و تبیین اثرات برخی از عوامل اجتماعی- روانی بر آن است. تحقیق با روش پیمایشی انجام شده و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی ‌دانشجویان دانشگاه مازندران بوده‌اند که در مجموع، 360 نفر از آنان، از طریق روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تأثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان

امید قادرزاده

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 35-65

چکیده
  از وجوه مورد توافق در نزد جامعه شناسان کلاسیک و معاصر تأکید بر نقش و جایگاه بهره‌مندی از اشکال سرمایه در بازاندیشی مرزبندی‌های هویتی و بسط تعلقات جمعی است. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از نظریه‌های جنکینز و بوردیو به بررسی تجربی فرضیه‌ی رابطه‌ی بین میزان بهره مندی از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و احساس تعلق، تعهد و وفاداری ...  بیشتر

نقش نگرش‌های جنسیتی در پیدایش تصور بدنی زنان (مطالعه موردی: زنان تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز)

مریم مختاری؛ حلیمه عنایت

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 67-87

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر کشف نقش و نحوه عمل نگرش‌های جنسیتی در پیدایش تصور بدنی زنانی بوده که تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز قرار گرفته‌اند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی نظریه مبنایی بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 24 نفر از زنانی که در طی سال 1387 در شهر شیراز اقدام به جراحی زیبایی نمودند مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. جهت ...  بیشتر

ارزش افزوده کار خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر بر آن

شهلا باقری

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 89-109

چکیده
  کار خانه‌داری زنان در محیط خانه، دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و مشتمل بر انجام فعالیت‌های متنوع زنان در خانه است که عمدتاً، پنهان و نامحسوس بوده و به‌علاوه نقش آن در اقتصاد و اجتماع تبیین نشده است. به عبارت دیگر، بخش اعظم فعالیت‌هایی که زنان در زمینه نگهداری و تداوم منابع انسانی و مراقبت از کیان خانواده انجام می‌دهند ...  بیشتر

آثار و پیامدهای طلاق مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در ایران با تأکید بر ملاحظات جنسیتی(1390 – 1376)

عبدالحسین کلانتری؛ پیام روشن فکر؛ جلوه جواهری

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 111-131

چکیده
  پیامدهای طلاق به ویژه وجوه منفی آن، هم به صورت عمومی بر ارکان مختلف جامعه تأثیر می گذارد و هم به واسطه تأثیرات ویژه ای که بر زنان دارد، در تحلیل های جنسیتی توسعه و سیاستگذاری های اجتماعی اهمیت می یابد، این مقاله مروری خواهد داشت بر پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیامدها و آثار طلاق در ایران در بازه زمانی 1376 الی 1390. بر اساس نتایج جستجوی ...  بیشتر

تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌های شهر ایوانکی

افسانه توسلی؛ وحیده سعیدی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 133-149

چکیده
  خانواده، در طول تاریخ در مسیر تغییر و تحول قرار داشته است. از جمله عوامل مؤثر بر این تغییرات، مشارکت فزاینده زنان در عرصه‌های عمومی و ورود آنان به دنیای اشتغال می‌باشد. با رفتن زنان از خانه و اشتغال آنان، اصول زندگی سنتی در هم شکسته شد و ساختار قدرت بین زن و مرد در جریان تعاملات خانوادگی تغییر یافت. در این مقاله تأثیر اشتغال زنان بر ...  بیشتر

نیاز سنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان

علی شائمی؛ اکبر اعتباریان؛ مرضیه خیرمند

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 151-180

چکیده
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان انجام شده است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق از زنان کارآفرین شهر اصفهان هستند که به دلیل محدود بودن حجم موارد، نمونه برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن ...  بیشتر