نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

از وجوه مورد توافق در نزد جامعه شناسان کلاسیک و معاصر تأکید بر نقش و جایگاه بهره‌مندی از اشکال سرمایه در بازاندیشی مرزبندی‌های هویتی و بسط تعلقات جمعی است. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از نظریه‌های جنکینز و بوردیو به بررسی تجربی فرضیه‌ی رابطه‌ی بین میزان بهره مندی از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و احساس تعلق، تعهد و وفاداری زنان نسبت به هویت‏های قومی و ملی پرداخته است. برای بررسی رابطه مذکور از یک نمونه‌ی 385 نفر از زنان 18 تا 45 ساله‌ی شهر سنندج استفاده شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است.نتایج حاصل از بررسی نشان می‌دهد که بین سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و برجستگی هویت‌های ملی و قومی به ترتیب همبستگی مثبت و منفی وجود دارد و سرمایه اقتصادی همبستگی مثبتی با انواع هویت‌ دارد.لکن بیش‌ترین همبستگی سرمایه اقتصادی با هویت ملی است. هم‌چنین، نوع همبستگی ابعاد تجسم یافته‌ و عینیت یافته‌ی سرمایه فرهنگی با هویت‌های قومی و ملی تا حدودی متفاوت با بُعد نهادینه شده‌ی آن است. در میان ابعاد سرمایه اجتماعی، روابط انجمنی و نهادی، بیش‌ترین اثر تقویت کنندگی را بر هویت ملی دارد. در مجموع، اشکال سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی به ترتیب 593/0 و 377/0 از تغییرات هویت‌های ملی و قومی زنان مورد بررسی را تبیین می‌کند. در بخش پایانی مقاله، دلالت‌های یافته‌ها و نتایج تحقیق در زمینه مطالعات آتی و سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect Forms of Capital on Women’s Collective Identity

نویسنده [English]

  • Omid Qaderzadeh

چکیده [English]

One of the main agreements among classical and contemporary sociologists is putting emphasis on the role and place of utilizing forms of capital in reconsidering identity limits and expansion of collective belongings. This article is based on conceptual framework (Jenekins and Bourdieu) and tries to study empirically the theory of the relationship between the amount of economic capital as well as of social and cultural enjoyment and the sense of belonging, commitment and loyalty of women towards tribal and national identities. In order to study the above mentioned relationship I have used a sample group of 375 women aged 18 to 45 living in Sanandaj. The method used was survey and the data were collected by using a questionnaire which had already been checked for reliability and validity.
The Research results indicate that a positive and negative correlation between cultural and social capital and the salience of the national and ethnic identities are respectively a positive correlation between economical capital and the various types of collective identities. Yet, the highest degree of correlation is with national identity. Also, the correlation between the various types of collective identity and the objectified and embodied dimensions of cultural capital is to some extent different from that with the institutionalized dimension. Among aspects of social capital, civic and institutional relations carries influential and strengthening effect on national identity and in sum explain 59 and 37 percent of variations of the national and ethnic identity among the women under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Identity
  • cultural and social capitals
  • the economical
  • Women