نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر کشف نقش و نحوه عمل نگرش‌های جنسیتی در پیدایش تصور بدنی زنانی بوده که تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز قرار گرفته‌اند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی نظریه مبنایی بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 24 نفر از زنانی که در طی سال 1387 در شهر شیراز اقدام به جراحی زیبایی نمودند مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. جهت دستیابی به نظریه مبنایی از طریق تحلیل کدگذاری، 36 مفهوم، 3 مقوله اصلی، 9مقوله فرعی و 1 مقوله هسته تحت عنوان: «تصور بدنی زنان تحت سیطره نگرش ظاهرگرایانه مردان در صور گوناگون» استخراج گردید. نتایج این مطالعه کیفی نشان می‌دهد که تصور بدنی زنان از طریق نگرش جنسیتی که آنان نسبت به خود، مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان دارند، شکل می‌گیرد. اما نگرش زنان نسبت به خود، ملهم از نگرش ظاهرگرایانه مردان نسبت به زنان است. پیشرفت‌های علمی در زمینه جراحی‌های زیبایی نقش تسهیل‌گر در افزایش توجه به بدن و ظاهر داشته و به نگرش ظاهرگرایانه مردان نسبت به زنان یاری رسانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Gender Attitudes in Formation of Women’s Body Image (A Case Study of Women Under Cosmetic Surgery in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mokhtari 1
  • Halimeh enayat 2

چکیده [English]

The present study tries to find out the role and procedure of gender attitudes in genesis of women’s body image among women under cosmetic surgery in Shiraz. Research method in this investigation has been qualitative through grounded theory. Based on purposive sampling 24 women who had the experience of cosmetic surgery during the year 2008 in Shiraz were selected for an in depth interview. To achieve the grounded theory during coding analysis, 36 concepts, 9sub categories, 3 essential categories and 1 core category named: “Women’s own body image overshadowed by implicit, preponderant, appearance oriented views of men towards women in different ways” were extracted. The results show that women’s body image is formed through their gender attitude towards themselves, men towards women and women towards men. However the attitude of women toward themselves is inspired by the attitude of men toward looks and appearance of women.
Advancements in science of beauty surgeries has had the role of facilitator in paying more attention to the body and looks and has assisted men with their appearance based view towards women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Attention
  • Body Image
  • cosmetic surgery
  • Gender Oriented View
  • Grounded theory
  • Women