نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جامعه¬شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

الگوها و سبک‌های متفاوت جرم نشان می‌دهد که جرم پدیده جنسیتی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین شکاف‌های جنسیتی در رفتارهای انحرافی با استفاده از نظریه عمومی جرم به بررسی نقش خود-کنترلی در رفتارهای انحرافی پسران و دختران می‌پردازد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی و با نمونه آماری 420 نفری از دانشجویان دانشگاه ارومیه که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل می‌باشند به اجرا در آمده است. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان می‌دهد که دسترسی به فرصت انحرافی و مشارکت در رفتارهای انحرافی دو جنس با هم‌دیگر اختلاف معناداری دارد و میانگین خود-کنترلی دو جنس نیز با آنکه با هم‌دیگر متفاوت بوده‌اند، اختلاف‌شان معنادار نبوده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که سه متغیر خود-کنترلی، فرصت انحرافی و جنس پاسخ‌گویان، به‌طور معناداری بر مشارکت در رفتارهای انحرافی آنان تأثیرگذار می‌باشد. در میان سه متغیر اصلی این پژوهش، متغیر خود-کنترلی، قوی‌ترین پیش‌بینی کننده‌ی رفتارهای انحرافی دختران و پسران بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Self-control, Gender, and the Impacts on the Deviant Behaviors

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Saleh Saleh nejad 2

چکیده [English]

Crime patterns and styles show that crime is a gendered phenomenon. This study seeks to explain the gender gaps in deviant behaviors, using the general theory of crime and analyses the role of self-control in deviant behaviors of boys and girls. The present research was carried out through survey method and a statistical sample of 420 students of Orumieh University in the academic year of 2010- 2011 was included in this study. The results of the mean difference test show that access to diversion opportunities and participation in deviant behaviors of the two genders are significantly different and the self-control mean of the two genders has been different, though not significantly. Moreover, the results of multivariate regression show that three variations of self-control, diversion opportunity, and the gender of respondents have significant impacts on their participation in deviant behaviors. Self-control variation, among three other main variables in this research, stands as the strongest predictor of boys’ and girls’ deviant behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime.
  • deviant behaviors
  • Diversion opportunity
  • Gender
  • Self-Control