دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 794429، زمستان 1390، صفحه 5-155 (35 زن در توسعه و سیاست) 

شماره‌های پیشین نشریه

35 زن در توسعه و سیاست
زمستان 1390، صفحه 5-155
34 زن در توسعه و سیاست
پاییز 1390، صفحه 5-193
33 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
تابستان 1390، صفحه 7-206
32 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
بهار 1390، صفحه 7-185