دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 794429، زمستان 1390، صفحه 5-155 (35 زن در توسعه و سیاست)