نویسندگان

1 استاد ‌دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم

چکیده

ژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون) و استفاده از دو گروه کنترل و شاهد بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهر تهران بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه‌ی 5 انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بومی بحران هویت (ICQ) بوده است که از بین 80 نفر زن سرپرست خانوار، 42 نفر با روش همتاسازی هویت به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه قرار گرفتند. 14 نفر در گروه آزمایش با رویکرد واقعیت درمانی، 14 نفر در گروه آزمایش با رویکرد فمینیستی (1 نفر ریزش مشاهده شد) و 14 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. جلسات مشاوره گروهی برای گروه واقعیت درمانی 9 جلسه و برای گروه مشاوره فمینیستی 10 جلسه تعیین و برگزار شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها به منظور بررسی تأثیر مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو نوع مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت زنان سرپرست خانوار تأثیرگذار بوده است، ولی تفاوت معناداری بین اثر بخشی این دو رویکرد مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Effectiveness of Group Consultation of Reality Therapy and Feminism on Identity of Women Headed Families

نویسندگان [English]

  • Abdollah shafi abady 1
  • fahimeh gholamhosein ghashghaei 2

چکیده [English]

The present research aims to compare the impact of group consultation on the basis of two approaches of reality therapy and feminism over the identity changes of householder women. Statistical society has been the whole community of householder women who receive support from Imam Khomeini Relief Committee in fifth District of Tehran, which was randomly selected. Research tool has been Indigenous Crisis Questionnaire (ICQ). 42 women out of 80 householder ones were selected randomly through matching up their identity and were divided into three groups. 14 women were placed in experiment group with reality therapy approach. 14 ones in experiment group with feminist approach (1 loss was witnessed) and 14 of them were placed in control group. 9 consultation meetings were held for reality therapy group, and 10 for feminist group. The data of both groups were collected and Sceffe post hoc analysis of variance test was performed to evaluate the impact of group consultation on both groups and the result was analyzed. As a result both consultation meetings- reality therapy and feminist- had impacts on alteration of householder women’s identity without any significant differences between impacts on the two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group feminist therapy
  • Group reality therapy
  • Householder women.
  • Identity