نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی – اجتماعی دانشگاه رازی

چکیده

در دهه‌های اخیر پایداری توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی انسان مطرح گردیده است. در راستای دستیابی به این هدف از جمله مهم‌ترین مسائلی که می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد پایداری توسعه کشاورزی است. به نظر می‌رسد یکی از ضروریات تحقق این امر نگاه جدی به دانش بومی کشاورزی و از آن جمله دانش زنان در این زمینه است. زنان و به ویژه زنان عشایر، دارای دانشی مثال زدنی در زمینه‌های مختلف کشاورزی از جمله پرورش دام، فرآوری شیر و... می‌باشند. دانشی که در راستای تأمین امنیت غذایی و توسعه‌ی پایدار به عنوان توسعه‌ی انسان محور، شایسته‌ی ثبت و حفاظت است. مطالعه‌ی کیفی حاضر نیز در همین راستا و با هدف شناسایی و مستندسازی دانش بومی زنان کوچنده‌ی ایل کلهر در مورد مسائل مختلف مرتبط با پرورش دام انجام پذیرفت. حوزه‌ی جغرافیایی پژوهش، شهرستان گیلان غرب از استان کرمانشاه بود. به منظور گردآوری داده‌ها از تکنیک گروه‌های متمرکز استفاده شد. روش نمونه‌گیری با توجه به طبیعت تحقیق کیفی، نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از زمینه‌ی واقعی زندگی نشان می‌دهد زنان عشایر دارای دانشی تحسین برانگیز در ارتباط با تغذیه دام، دامپزشکی، فرآوری شیر و محصولات غیرلبنی قابل بازگشت به طبیعت هستند که با الهام گرفتن از آن می‌توان در راستای پایداری کشاورزی و از آن جمله دامپروری گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Indigenous Knowledge in Process of Sustainable Development of Farming

نویسندگان [English]

  • Nashmil Afshar zade 1
  • Abdolhamid pap zan 2

چکیده [English]

In recent years sustainable development has been one of the concerns of man. To address this concern farming sustainable development will be one of the most important issues which must be dealt with. It seems that one of the necessary elements to further this goal is to have a serious look at indigenous knowledge of farming and particularly women’s knowledge. Women and above all nomad women have admirable indigenous knowledge of farming: dairy farming, and dairy products which is worth of being registered and preserved because it can be practiced to provide food and sustainable development as humanitarian development.
This qualitative study was conducted to detect and document the indigenous knowledge of migrant women of Kalhor tribe about dairy farming. Geographical area was Gilan-e-Gharb Township, Kermanshah province. Focus Groups technique was employed to collect data. Purposive sampling was used and the collected data was analyzed through content analysis. The results show that nomad women have impressive knowledge of farm animal nourishment, veterinary, producing dairy and non dairy products returnable to the nature and by learning this knowledge we can have a step forward to sustainable farming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • farming
  • Indigenous Knowledge
  • Kalhor tribe
  • Kermanshah.
  • nomad woman
  • Qualitative research
  • Sustainable Development