نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی گنبدکاووس

چکیده

اضطراب ورزشی، یکی از متغیرهایی است که با عملکرد ورزشی ارتباط نزدیکی دارد و در موقعیت رقابت‌های ورزشی ظاهر می‌گردد. این تحقیق با لحاظ اهمیت تأثیر منفی اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشکاران به مقایسه اضطراب رقابتی دانشجویان فوتسالیست زن آماتور با دانشجویان فوتسالیست زن حرفه‌ای، و رابطه آن با اعتماد به نفس و عملکرد ورزشی آنها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 77 نفر دانشجوی فوتسالیست شرکت کننده در مسابقات دانشگاهی بود که تعداد 56 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی در گروه آماتور و تعداد 21 نفر از دانشجویان به صورت هدف‌دار در گروه حرفه‌ای قرار گرفتند. به منظور ارزیابی سطح اضطراب رقابتی نمونه‌ها از پرسشنامه اضطراب رقابتی-حالتی ( CSAI-2) استفاده گردید. این پرسشنامه سه خرده مقیاس‌ اضطراب ذهنی ، اضطراب بدنی و اعتماد به نفس را با مقیاس ارزشی لیکرت ارزیابی می‌کند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها پس از استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنوف از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین اضطراب رقابتی (علائم بدنی، ذهنی و اعتماد به نفس) فوتسالیست‌های دانشگاهی و باشگاهی تفاوت ‌معناداری وجود دارد. همچنین رابطه مستقیمی بین اضطراب رقابتی و عملکرد در فوتسالیست‌های زن مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Confidence and Performance of Amateur and Professional Woman Footballers on their Anxiety of Competition

نویسندگان [English]

  • Nooshin Esfahani 1
  • Hamid ghezel Sefloo 2

چکیده [English]

Anxiety of sports is one of the variables which is closely related to sports performance and happens in sports competitions. Considering the negative effects of competitive anxiety on performance of athletes this study tries to compare competitive anxiety of amateur or professional female futsal players and its connection with self confidence and sports performance. The statistical population of this study was 77 university students who were futsal players participating in academic tournaments. 56 of them were randomly placed in amateur group and 21 students were purposively placed in professional group. To assess the level of competitive anxiety of samples, a questionnaire of competitive-state anxiety (CSAI-2) was used. Three subscales of the questionnaire, subjective anxiety, somatic anxiety and self-confidence are assessed by a Likert scale value. In order to analyze the data after Calmograph Smirnoff test, a “t” test and Pearson correlation coefficient were used. The results of the study showed that there are significant differences between competitive anxiety (physical and mental symptoms, and self-confidence) of academic and club futsal players. A direct relationship was also found between competitive anxiety and performance in female futsal players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Anxiety
  • Futsal player
  • performance
  • Self-confidence
  • Women.