نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از تحولات اخیر در جوامع امروزی، دگرگونی در ساخت توزیع قدرت در خانواده و تغییر در کنش متقابل بین زن و شوهر است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده با استفاده از نظریه‌های سرمایه‌ی اجتماعی، منابع ارزشمند و جامعه‌پذیری جنسیت است. اطلاعات این تحقیق با روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه در بین 400 نفر از زنان متأهل شهر جیرفت و با شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به ترتیب متغیرهای سرمایه اجتماعی، میزان درآمد، میزان آگاهی پاسخ‌گو از حقوق زن و وابستگی عاطفی پاسخ‌گو به همسرش به طور کلی 1/43 درصد از تغییرات متغیر وابسته‌ی توزیع قدرت در خانواده را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Factors Affecting the Distribution of Power in Family

نویسندگان [English]

  • Halimeh enayat
  • tahereh raeisi

چکیده [English]

One of recent developments in modern societies is the evolution in the structure of power division in the family and changes in reciprocal actions between wife and husband. This research aims to study the factors affecting distribution of power in the family by using the theories of: social capital, valuable resources, and sociability of gender. The data has been collected through survey method and questionnaire among 400 married women of Jiroft by multi-stage cluster sampling. The results show that the variables: social capital, income, awareness of the respondent of women’s rights respectively describe 43.1 percent of changes related to the variable of power division in families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • Power Distribution
  • sociability of gender
  • Social Capital.