نویسنده

دارای دکتری جامعه شناسی و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مراسم حکومت زنان در سه روستای «اسک» و «افوس» و «توچه غاز» در ایران گزارش شده است. این مقاله اهداف و چگونگی برگزاری این مراسم را در روستای اسک که در 90 کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و همچنین مشاهده مشارکتی توسط دانشجویان دختر گزارش می‏کند. در گذشته این مراسم دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی بوده است ولی امروزه بیشتر کارکرد اجتماعی آن به چشم می‏خورد. حکومت زنان در روستا، روزی اواسط بهار اتفاق می‏افتد که همه مردان برای جمع کردن برف و مراسم «برفه چال» به خارج از روستا رفته و زنان زمام حکومت را در دست می‏گیرند. زنی با صفات تسلط در رهبری، جدیت در مدیریت و کاردانی انتخاب می‏شود. در ساختار حکومتی تعدادی وزیر منصوب می‏شود. مردان حق و حضور در روستا را ندارد و تعدادی از زنان نگهبان داوطلبانه از روستا پاسداری می‏کنند، حکومت یک روزه زنان بعد از ظهر با ورود مردان به روستا پایان می‏یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Goverment in the village of ask

چکیده [English]

Women’s governance in three villages of “Ask”, “Aphoos”, and “Toocheh Ghaz” has been reported in Iran. The aim of this article is to present the processes of the ceremony in Ask village which is located in 90 km. from north- east of the capital city (Tehran). The methods of the study are participant observation and review on secondary data and documents.
In the past, this ceremony had different functions of economic, social, political and even military. But it seems, at present only social function has remained.
Women’s governance is established in the middle of spring, when all the men of village are out of the village to attend another ceremony. The day before, village women elect a woman with high capacity in leadership, management skills and experience. Then few women are selected as ministers in the government structure. No men are allowed to stay in village and women voluntarily take the responsibility to guard the village. Men come back to the village in the evening and women governance is over.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women/ governance/ ceremony/ village/ Iran.