نویسندگان

1 دستیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشیار واحد ملی و تحقیقات بهداشت باروری

3 اپیدمیولوژیست و استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

خشونت علیه زنان بویژه همسرآزاری یک سوم زنان را در سراسر جهان درگیر کرده است. این طرح با شیوه تحلیل مقطعی درباره زنان دارای همسر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380 انجام گرفت . تعداد 384 نفر از زنان متأهل از شش مرکز بهداشتی درمانی با روش نمونه گیری چند مرحله ای به طور تصادفی انتخاب شدند و در حضور کارشناسان بهداشت خانواده آموزش دیده ناظر بر اجرای طرح ، پرسشنامه را تکمیل کردند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد : میزان شیوع همسرآزاری در حد رواج آن در کشورهای غربی یعنی 7/41 درصد و سه نوع همسرآزاری که با بیشترین فراوانی عبارتند از: (1) قهر و کم محلی از جانب همسر 1/63 درصد (2) تحقیر و سرزنش 5/37 درصد و (3) فحش و ناسزا 30 درصد که از گسترش شکل های روانی همسرآزاری در جامعه حکایت دارد.
با هدف کنترل عوامل مخدوش کننده، از الگوی تحلیل همبستگی خطی استفاده و در نهایت چهار عامل مرتبط با همسرآزاری شناخته شدند :
1- مشاهده ضرب و شتم مادر توسط پدر در دوران کودکی
2- تجربه توهین و تحقیر مادر توسط پدر در دوران کودکی
3- ناراحتی روانی زنان
4- سابقه کیفری شوهر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wife Abuse and Related Factors

چکیده [English]

Violence against women especially partner violence involves 1/3 of women worldwide. This research is performed with an analytic cross sectional design and its’ purpose is to determine the prevalence of intimate partner violence among married women in medical science catchments area ( Tehran University) during the year of 2001. 348 married women were selected from 6 Health Centers by multi-stage sampling. They were assisted by health care workers for filling the questionnaires.
Prevalence rate of the violence against wife was 41.7% in this study which is comparable with western countries especially United States. The most frequent reports of violence included: negligence 61%, contempt 37% and lewdness 30%.
For controlling the confounders logistic regression analysis was done and after excluding of confounders four factors were significantly associated with wife abuse: (1) history of mothers striking by father, (2) history of mothers contempt by father,(3) criminal history of husbands and history of psychological disorder in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood
  • mother
  • Violence
  • Wife Abuse