همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن

محمدعلی سیف ربیعی؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ زینت نادیا حتمی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  خشونت علیه زنان بویژه همسرآزاری یک سوم زنان را در سراسر جهان درگیر کرده است. این طرح با شیوه تحلیل مقطعی درباره زنان دارای همسر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380 انجام گرفت . تعداد 384 نفر از زنان متأهل از شش مرکز بهداشتی درمانی با روش نمونه گیری چند مرحله ای به طور تصادفی انتخاب شدند و در حضور کارشناسان بهداشت خانواده آموزش ...  بیشتر

مشارکت اجتماعی زنان (1 )

ژاله شادی طلب؛ افسانه کمالی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  درجامعه شناسی نظریه واحدی که بتواند در توضیح وتبیین مشارکت اجتماعی زنان بویژه در کشورهای درحال توسعه بکار گزفته شود کمتر یافت می شود . بنابراین چارچوب مفهومی خاصی برای این پژوهش طراحی شد . این مقاله بخشی از یافته های پژوهشی را ارئه می کند که با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در سطح شهر تهران انجام گرفته است . متغیر ...  بیشتر

تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه

شمس السادات زاهدی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  نظریه پردازان حوزه « جامعه شناسی شغل » در دهه های اخیر نسبت به موضوع جنسیت و فرآیند انتخاب شغل، توجه بیشتری کرده اند و اذعان دارند که فرآیند انتخاب شغل و ارتقای شغلی به ویژه برای زنان تحصیلکرده ویژگی های متفاوت از مردان دارد . بررسی موقعیت زنان دانشگاهی کشور درسه دادنشگاه تهران ، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در سال 1370 نشان داد که جنسیت ...  بیشتر

موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت(1)

محمد رحیم اسفیدانی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  مدیریت زنان در سازمان های سایر کشورها دستاوردهای شایان توجهی داشته است، ولی تمایل عمومی در بیشتر سازمان های دولتی کشور ما به برگزیدن مدیران مرد معطوف است. به نظر می رسد در این میان عامل جنسیت بیش از شایستگی و توانمندی مورد توجه است. برای دستیابی به علل و عوامل این گرایش، نظرهای گوناگونی ارائه شده است. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش ...  بیشتر

موقعیت زنان در مجلات تخصصی جامعه شناسی

شهلا اعزازی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  جامعه شناسی به عنوان علم بررسی مناسبات انسانی به دلیل نادیده انگاشتن مسایل زنان همواره مورد نقد و ایراد است . مردانه بودن علوم اجتماعی و در حاشیه قرارگرفتن و یا نامریی بودن زنان در جامعه شناسی را در زمینه های متفاوتی از این رشته علمی می توان نشان داد. هدف این مقاله بررسی موقعیت زنان در نشریات تخصصی جامعه شناسی ایران است . با این هدف، ...  بیشتر

اشتغال زنان و هزینه های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی

علی هاشمی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشور های توسعه نیافته است. در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات ، با کشور های پیشرفته قابل مقایسه است . هدف این مقاله بحث در مورد یکی از دلایل چنین تناقضی است. با توجه به سیاست های برنامه سوم توسعه مبنی بر کاهش میزان اشتغال در بخش دولتی و همچنین ناکارآمدی اشتغال بخش غیر رسمی برای زنان تحصیلکرده ...  بیشتر

مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری

لادن نوروزی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  نتایج مدل ارائه شده در این تحقیق ، نشانگر آن است که مهمترین عامل مؤثر بر احتمال مشارکت زنان شهری در بازار کار ایران ، سطح تحصیلات آنان است. افزایش سهم زنان دارای آموزش عالی در سال های آتی، به تنهایی می تواند سالیانه نزدیک به 5/0 درصد بر نرخ مشارکت زنان شهری بیفزاید. بالا رفتن سن ازدواج و افزایش سهم نسبی دختران مجرد از جمعیت زنان، دومین ...  بیشتر

موفقیت تحصیلی دختران : مطالعه عوامل غیرشناختی

یاسمین عابدینی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  به منظور بررسی رابطه راه های مقابله تنیدگی با پیشرفت تحصیلی و جایگاه اجتماعی - اقتصادی نوجوانان دختربه عنوان متغیر مهم غیرشناختی ، تعداد 328 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از مدارس راهنمایی جنوب، مرکز و شمال شهر تهران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون مقابله با بحران و معدل آزمودنی ها گرد آوری ...  بیشتر

نقش و تصویر زن در بازی های الکترونیکی

تهمینه شاوردی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  بازی وسیله‌ای برای « اجتماعی شدن» یا آشناسازی افراد با هنجارهای رایج در یک جامعه است تا بتوانند این هنجارها را درک کنند و در رفتار خود به کار ببرند. بازی های الکترونیکی نقش قابل توجهی در پرکردن اوقات فراغت کودکان ونوجوانان دارند و نیمة دهة 1980 را باید نقطه عطف موفقیت این گونه بازی ها به حساب آورد. بررسی ها حاکی از آن است که امروزه سه ...  بیشتر

مسائل جنسیتی در تأمین و حمایت اجتماعی

رؤیا رحمانزاده

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  طی چهل سال اخیر تأمین اجتماعی گسترش یافته تا حدی که چارچوب حمایت اجتماعی را دربر میگیرد . الگوی سنتی تأمین اجتماعی رفته رفته ارزش خود را از دست داده است . برنامه تأمین اجتماعی در کشورهایی که پایگاه واقعی زنان متحول شده بطور فزاینده ای مورد سئوال قرار گرفته است . موضوع برابری در تأمین اجتماعی رفع دو نوع تبعیض را مد نظر دارد : تبعیض مستقیم ...  بیشتر