نویسنده

فوق لیسانس برنامه ریزی از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

چکیده

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشور های توسعه نیافته است. در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات ، با کشور های پیشرفته قابل مقایسه است . هدف این مقاله بحث در مورد یکی از دلایل چنین تناقضی است. با توجه به سیاست های برنامه سوم توسعه مبنی بر کاهش میزان اشتغال در بخش دولتی و همچنین ناکارآمدی اشتغال بخش غیر رسمی برای زنان تحصیلکرده ، شناخت عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بنگاه های اقتصادی ضروری به نظر می رسد .
نهاد های رسمی ( یعنی قوانین و مقررات ) بیشترین تاثیر گذاری را بر سطح اشتغال زنان دارند که خود نیز تحت تاثیر نهاد های فرهنگی و اجتماعی وضع می شوند . مروری بر قانون کار در ایران نشاندهنده تدابیری است که قانون برای حمایت از اشتغال زنان درنظر گرفته است و در عین حال دربردارنده هزینه هایی است که بنگاه اقتصادی و جامعه باید بپردازد .پیشنهاد مقاله بر این است که از تحمیل این هزینه ها به بنگاه اقتصادی باید کاسته شده و دولت نیز در آن سهیم گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Costs of Women’s Employment: A Firm Perspective

چکیده [English]

Iranian women's economic participation rate is similar to undeveloped countries, while their educational achievements can be compared with developed countries. The aim of this article is to discuss some of the factors related to the situation.
According to the policies of Third Development Plan, the rate of employment in government sector should decline and the opportunities for new employment is meager. At the same time, ineffectiveness and disadvantages of the informal sector, makes it unattractive to women with higher education. Therefore the study of costs affecting female employment in private sector is crucial.
The article presents its discussion with the emphasis on costs to employers , as well as the costs to the society from a developmental perspective. A review of Labor Law provides information on ; how Law as formal institution have been developed to protect women’s right for employment and informal institutions,(.cultural and social ) have had impacts on it. With present Labor Law , the costs are imposed on the employers, and as the result women have lost the opportunities to work. Therefore a new approach is needed to distribute the costs between government and employers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Costs
  • employment
  • Labor Law
  • private sector
  • Women