نویسنده

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی رابطه راه های مقابله تنیدگی با پیشرفت تحصیلی و جایگاه اجتماعی - اقتصادی نوجوانان دختربه عنوان متغیر مهم غیرشناختی ، تعداد 328 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از مدارس راهنمایی جنوب، مرکز و شمال شهر تهران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون مقابله با بحران و معدل آزمودنی ها گرد آوری شد و با روش واریانس چند متغیری و تک متغیری به درآمدند. نتایج، نشان دهنده وجود رابطة مثبت بین پیشرفت تحصیلی و مقابله ”مسئله مدار“ از یکسو و رابطة مثبت بین جایگاه اجتماعی – اقتصادی و پیشرفت تحصیلی از دیگر سو بود. بین راه های مقابله با تنیدگی وجایگاه اجتماعی- اقتصادی رابطه ای معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Girls’ Academic Achievements;

چکیده [English]

This article presents the findings of a research on the relations between coping styles of crisis and socio-economic status of the family, as two important non-cognitive factors, and academic achievements of young female students. 328 third grade students were selected through multi-stage random sampling from junior schools of Tehran. Data on coping with crisis test (CISS) and grade point average are statistically analyzed. Results indicate a positive relation between "problem-oriented coping style" and academic achievement. Also socio-economic status of the family and academic achievement are related. There is no significant relation between "coping style with stress” and academic achievement. It seems young girls with higher achievements apply more problem -oriented coping style while students with lower academic achievement have a stress coping mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • copying style
  • girl adolescents