نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه¬شناسی دانشگاه الزهرا

2 عکارشناس ارشد مطالعات زنان،‌دانشگاه تهران

چکیده

یکی از بحث‌هایی که در حوزه معرفت و فهم متون دینی مطرح است تأثیر عوامل پنهان بر مرحله فهم و اندیشه است. این عوامل را می‌توان به سطح معیشت افراد، خلقیات و روحیات، سن مترجم یا مفسر، میزان استعداد مترجم یا مفسر و یا سطح آگاهی از فرهنگ بومی و قومی و همچنین جنسیت توسعه داد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان به ‌بررسی ترجمه برخی از آیات قرآن توسط دو مترجم معاصر (طاهره صفارزاده و محمدمهدی فولادوند) پرداخته است. هدف تحقیق بررسی تأثیر جنسیت در گفتمان دو ترجمه معاصر است. مسئله این است که نظام مرد‌سالاری چه نظام معنایی را ایجاد کرده‌است و این نظام در گذر زمان چه تحولاتی را از سر گذرانده است. در این پژوهش نظام مردسالاری به مثابه یک گفتمان با کارکرد ایدئولوژیک آن مطرح می‌شود که از یک‌سو خرده گفتمان-هایی را در دل دارد و از سوی دیگر مانع از آن می‌شود که واقعیات فرهنگی و اجتماعی و حتی زیستی پیرامون آن به صورت بی‌طرفانه بازنمایی شود.
تحلیل تأثیر جنسیت در گفتمان دو ترجمه از قرآن‌کریم، تقابل بین دو نظام معنایی را نشان می‌دهد. گفتمانی که به بازتولید گفتمان مردسالاری می‌پردازد در مقابل گفتمانی که سعی می‌کند نظم گفتمانی مردسالاری را به چالش بکشد و معانی جدیدی را بسازد تا دال‌های گفتمان برابری را تقویت نماید و تقدم هویت انسانی بر هویت جنسی را نمایان سازد. در واقع هر یک از دو مترجم با استفاده از سازوکارهای گوناگون، سعی در برجسته‌سازی دال‌های گفتمان مطلوب خود و ساختارشکنی و حاشیه-رانی دال‌های گفتمان مقابل دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender on Discourse:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translations of Quran
  • Discourse analysis
  • Patriarchal Discourse