نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 اعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار تحکم‌آمیز درعملکرد معلمین زن و مرد در مدارس و میزان مقبولیت و ارزشیابی عملکرد آنها توسط مدیران بود. جمعیت نمونه 79 نفر معلم و 79 نفر مدیر (زن و مرد) هستند و ابزارها: مقیاس صفات بین فردی ویگینز، ارزشیابی عملکرد وین‌لیدن، اعوجاج اهواز و رفتار تحکم آمیز بولینو و ترنلی و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. نمرات بدست آمده با استفاده از شیوه رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رفتار تحکم‌آمیز برای مردان مقبولیت می‌آورد برعکس از مقبولیت‌ زنان می‌کاهد و در مورد ارزشیابی عملکرد آنها نتایج مشابه است (05/0p<) و بین جنسیت معلم و رفتار تحکم‌آمیز وی رابطه معنی‌داری وجود دارد (B رگرسیون برای مردان مثبت و برای زنان منفی است). این یافته‌ها مدل تعامل رفتار و جنسیت را تأیید می‌کند. یافته‌ها همچنین با توجه به اصول نظری مدل‌های دیگر نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Domineering Behaviors of Primary School Male and Female Teachers and Their Likability Acceptance in Manager’s Evaluation

چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate relationship between domineering behavior of male and female teachers and rating of their performance and likeability by school managers. The sample consists of 79 school teachers and 79 school managers (including men and women). Instruments used are Wiggins(1995) Interpersonal adjective scale, Wayne & Liden (1995) teachers performance assessment, Ahvaz distortion inventory (1377) and domineering inventory by Bolino & Turnely (1999). Simple randomization is utilized for sampling method. Findings suggest domineering behavior brings acceptance for men while such behavior reduces women’s likability and acceptance. Similar results hold for performance appraisal (p<0.05).
There is significant relation between interaction of teacher’s gender and domineering behavior(regression B for men is positive, for women it is negative.
These findings confirm interaction of behavior and gender model. Findings are also discussed according to other theoretical models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domineering Behavior
  • Likability
  • Performance Assessment
  • Female Manager