نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران(پردیس قم)

چکیده

یکی از مسائل پیش روی زنان در سازمان‌های ایران، کلیشه‌های رسوب‌گذاری شده از دوران گذشته است. بسیاری از این کلیشه‌های منفی نسبت به زنان را مردان ساخته‌اند و شاید از اثرات آن کلیشه-سازی‌هاست که کارایی و اثربخشی زنان در سازمان‌ها نسبت به مردان پایین بنظر می‌آید. در این تحقیق تلاش می‌شود کلیشه‌های متداول در رابطه با تعهد سازمانی، عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی در نهادهای آموزشی (آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بررسی شود. یافته‌های تحقیق که از یک نمونه819 نفره می‌باشد، نشان می‌دهد که تعهد سازمانی زنان نسبت به مردان در نهادهای آموزشی تفاوت معنی‌داری ندارد، عجین شدن با شغل زنان نسبت به مردان بیشتر و رفتار شهروندی سازمانی زنان نسبت به مردان بیشتر می‌باشد. علاوه بر این یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تعهد سازمانی با عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی رابطه علّی معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verification of Women's Negative Stereotypes in Organizations

چکیده [English]

One of the important problems concerning women in Iranian organizations is the stereotype attitudes towards women inherited from the past. Many of these negative attitudes have been made by men, and that’s why, women's efficiency and effectiveness in organizations seems low as compared to that of men.
This study attempts to examine the popular clichés concerning women's organizational commitment, job involvement and organizational citizenship behavior in educational organizations (Ministry of Education, Ministry of Research & Technology, and Ministry of Health and Medical Education).
The statistical sample consists of 819 people. The findings show that women's organizational commitment in educational organizations is not qualitatively different from that of men. Thus Women's involvement and organizational citizenship behavior is actually more than men's. Furthermore, the results show that organizational commitment has a significant causal relationship with job involvement and organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cliché
  • Organizational Commitment
  • Job Involvement
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Women