نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارایه راهکارهایی جهت حضور هر چه بیشتر زنان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از دیدگاه زنان اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها است. برای این منظور تعداد 40 نفر از اعضاء هیئت علمی با درجه دکتری در رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. از مشارکت‌کنندگان در تحقیق، مصاحبه به‌عمل آمده و جواب-های ارایه شده با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل و طبقه‌بندی قرار گرفت و نهایتاً پاسخ‌های ارایه شده در دو طبقه کلی جای گرفت. این دو طبقه، یکی راهکارهایی بودند که اجرای آن به‌صورت فردی به خود زنان برمی‌گشت و دیگری راهکارهایی بودند که به‌صورت جمعی، به جامعه زنان یا جامعه به-طورعام مربوط می‌شدند. در طبقه اول (راهکارهای فردی زنان) راهبردهایی از جمله "رسیدن به خودباوری" ، "حمایت از زنان دیگر" و "تلاش زنان برای مقابله با تصورات کلیشه‌ای و قالبی" قرار -گرفتند. در طبقه دوم (راهکارهای اجرایی جمعی) مقوله‌هایی از جمله "راهکارهای اجرایی جمعی توسط زنان" ، "برنامه‌ریزی بلند مدت جهت آموزش مهارت و افزایش توانمندی‌ها" و "تشکیل تشکل‌ها و نهادهای غیر دولتی" قرار ‌گرفتند. ، راهکارهای اجرایی جمعی توسط جامعه نیز در مقوله دوم قرار -گرفت که راهبردهای آن عبارت بودند از: "فرهنگ‌سازی مناسب جهت تغییر نگرش مثبت نسبت به زنان"، "ارزش دادن به توانمندی‌های زنان"، "تجدید نظر در قوانین" و "واگذاری تدریجی مسئولیت‌ها".

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Applicable Strategies Regarding Women’s Participation in the Country's Macro planning