نویسندگان

1 استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه¬ریزی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه¬ریزی

چکیده

امروزه با بروز تحولات سریع محیطی در عرصه سازمان‌ها، نظیر استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های جهانی که موجب سهولت جریان اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی شده است، سازمان‌ها به سمت کاهش نیروی انسانی و افزایش سطح کیفیت نیروی کار رفته‌اند چرا که عنصر خلاقیت و دانش به عنوان تنها عنصر برتری بخش در رقابت مطرح گردیده است. آنچه که مدیران امروزی به دنبال آن هستند، یافتن راه حل مشکلات کاری با استفاده از منابع کمتر و صرف زمان کوتاه‌تر است و از طرف دیگر انتظارات کارکنان امروزی، احساس مالکیت، خودباوری و امکان توسعه می‌باشد و در این راستا توانمندسازی، کلیدی است برای بهره برداری از تمامی ظرفیت منابع انسانی یک سازمان، پاسخگویی به نیازهای جدید کارکنان. اما در عین حال یکی از پر چالش‌ترین برنامه‌هایی است که می‌تواند در یک سازمان پیاده شود.
در این مقاله سطح توانمندسازی زنان در شرکت مخابرات ایران و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته‌است. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که سطح توانمندی کارکنان زن در حد متوسط است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز معرف عوامل تأثیرگذار است: 1) نگرش مدیریت؛ 2) ساختار گروهی؛ 3) ارزش‌های بین گروهی؛ و 4) روابط اطلاعاتی. مدل تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که از عوامل فوق سه متغیر نخست در مدل وارد شده و مجموعاً 63 درصد از تغییر پذیری در سطح توانمندی کارکنان زن را تبیین می‌کنند.

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Women's Empowerment

چکیده [English]

Nowadays, due to rapid changes in environment, organizations tend to reduce their labor works and enhance the quality of work forces. It is obvious that the element of creativity and knowledge are the only sources of competitive advantage.
In a turbulent environment, on one hand, managers are seeking courses of action to solve problems using fewer sources and spending less time. On the Other hand, employees' expectations include sense of ownership, more opportunities for partnership, development, and self- actualization. In such a situation, empowerment is a key to use all the capacity of human resources and to response to the needs of employees.
This article aims to measure the level of women's empowerment in Iran's ICT Company, thus determining factors that influence empowerment.
Findings of this research indicate that the level of empowerment exists at a moderate level. The results of factor analysis highlights following factors: 1) management attitude; 2) between group values; 3) group structure; and 4) information communication. Further more, regression analysis shows management attitude, between group values and group structure determine 63% of variability in women's empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women's empowerment
  • Management Attitude