نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

2 عضوهیئت علمی و مربی گروه دینی و عربی دانشگاه آزاد واحدایلام

چکیده

موضوع جواز و یا عدم جواز قضاوت زنان، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز در بین مفسرین و فقهاء بوده است؛ تا جایی‌که عده‌ای از این دانشمندان با استناد به بعضی از آیات قرآن کریم و برخی از روایات معصومین (ع) به صراحت رأی به عدم جواز قضاوت برای زنان داده‌اند.
این مقاله با بررسی همه جانبه‌ی موضوع، آیات و احادیث مورد استناد مخالفین، عدم جواز قضاوت زنان را مورد نقد و بررسی قرارداده است. نتیجه‌ی بررسی بر این مطلب دلالت دارد که نه از آیات قرآن کریم چنین رأیی بدست می‌آید و نه احادیث و روایات مورد استناد حق قضاوت را از زنان سلب نموده است. بنابراین از قرآن و سنت بدست نمی‌آید که این مسئولیت خطیر صرفاً به مردان سپرده شده و زنان نمی‌توانند آن را برعهده گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Female Judgment

چکیده [English]

Female competence to judge is a controversial matter amongst interpreters and the religious jurisprudence (Foghaha), to the effect that some scholars by virtue of Holy Koran and sayings of the Immaculate claim that women have no competency to judge.
Having a comprehensive analysis of the references made by opponents of female judgment including those made to Holy Koran and sayings of the Immaculate (Massomin (ع)) this article attempts to reject such claims.
Nowadays, the frame and shape of judgment has changed, and the matter of gender is ineffective in rendering it. However, close analysis of the verses of the Holy Koran and the tradition of the Immaculate (Maasomin (ع) does not reveal that this responsibility is handed over only to men and the female gender is negated, thus the idea claiming that female judgment is negated in Holy Koran is rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Koran
  • Female Judgment
  • Female Competence