نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان¬شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 دکترای روانشناسی تربیتی و استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معناداری زندگی و امید با شاخص‌های سلامت روان صورت پذیرفت. گروه نمونه مورد مطالعه 382 نفر از زنان شاغل فرهنگی در آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز بود. ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه‌های شاخص ارزش‌مندی زندگی (LRI)، 2-مقیاس امید بزرگسالان (ADHS)، 3- رضایت از زندگی (SWLS)، 4- شادی- افسردگی (HDS). ضرایب همبستگی نشان داد که بین معناداری زندگی با امید، شادی، رضایت از زندگی، همبستگی مثبت و معنادار و با افسردگی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه به روش متوالی هم‌زمان بیانگر معنی‌داری نقش واسطه‌ای امید در رابطه بین معناداری زندگی و رضایت از زندگی و شاخص‌های سلامت روان بود. معناداری زندگی می‌تواند سبب افزایش شادی، رضایت از زندگی باشد. به عبارت دیگر معناداری زندگی به گونه‌ای غیر مستقیم و در تعامل با امید می‌تواند سبب افزایش شادی و رضایت از زندگی و کاهش افسردگی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Life's Meaningfulness, Hope, Happiness, Life Satisfaction and Depression

چکیده [English]

This study investigates the relationship between meaningfulness of life and hope, happiness, depression and life satisfaction. Participants consist of 382 women who work in schools and other educational organizations in Shiraz. The techniques used include Life Regard Index (LRI), Depression- Happiness Scale (DHS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), and Adults Dispositional Hope Scale (ADHS). In order to examine reliability of measures Cronbach alpha coefficient is used. Similarly, factor analysis and internal consistency methods are applied to determine validity.
Results show that (a) There is a positive and significant relationship between life's meaningfulness and hope, happiness and life satisfaction whereas there exists a negative and significance relationship between meaning in life and depression. (b) Results of sequential simultaneous multiple regressions show the significance of the mediating role of hope in the relationship between meaning in life and indices of mental well-being (happiness, life satisfaction) and depression. Meaning in life increases happiness and life satisfaction. In other words meaning in life indirectly and in interaction with hope can increase happiness and life satisfaction and at the same time decrease depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning in life
  • Hope
  • Happiness
  • Life Satisfaction and Mental Well being.