نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران ـ عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تهران

چکیده

در مقاله حاضر، تحلیل کیفی نحوه نمایش زنان در مجموعه‌های تلویزیونی مورد توجه ما بوده است. از این رو، سه مجموعه «اگه بابام زنده بود»، «آهوی ماه نهم» و طنز «خانه به دوش» از تولیدات شبکه‌های 1 و3 در شش ماهه دوم سال 1383 به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده است. محور تحلیل این نمونه‌ها مفهوم حضور شایسته زنان در خطوط داستانی این مجموعه‌ها بود که پس از بررسی دیدگاه‌های برخی نظریه‌پردازان اسلامی و اهداف و برنامه‌های تلویزیون در سال 1383محور تحلیل قرار گرفته است. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که هر چند کمیت حضور زنان در این مجموعه‌ها حاکی از حضور پررنگ آنهاست اما حضور کیفی و شایسته آنها با الگوها و اهداف سیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران انطباق ندارد. در واقع، گسستی قابل توجه میان دو سطح سیاست‌گذاری و تولید برنامه‌های سیمای ج.ا.ا سبب ناکارآمدی اهداف این نهاد ارشادی در اِعمال سیاست جنسیت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Policy on Iranian National Television

چکیده [English]

The present article's focus is mainly on the qualitative analysis of women's representation in Iranian national TV series. Thus, three series, "if my dad was alive!", "the ninth month gazelle " and the satire genre "homeless" produced by channel 1 and 3 in the second half of 2004 have been addressed through qualitative method.
The analysis of these cases focused on the concept of the deserving presence of women in the series' plot. To this aim, the views of Islamic thinkers as well as the television's agendas and purposes in 2004 have been examined. The authors conclude that the qualitative presence of women in the series is not consistent with the agendas and purposes although the quantity of the presence is reasonable. In reality, a significant rupture between Islamic Iranian policy-makings and the productions of the Iranian TV has resulted in the ineffectiveness of this organization in exercising its gender policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Deserving Presence
  • Gender Policy
  • Women
  • television
  • The Series.