نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه¬شناسی دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه¬شناسی نظری فرهنگی ‌دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزة زنان، یکی از مباحث مبتلابه جامعة ایران در حوزة فرهنگ است. تحت ‌تأثیر آموزه‌هایی که پیامبر اسلام(ص)، در جزیرة‌العرب رواج داد، وضعیت زنان، به‌سرعت تغییر یافت و جایگاه فرهنگی- اجتماعی متفاوتی یافتند. در این مقاله، با اتکا به منطق گفتمان، تلاش می‌کنیم تا نظم اجتماعی در جزیرة‌العرب را با اتکا به نظم گفتمانی آن (با شناسایی گفتمان جاهلیت و گفتمان نبوی) مشخص نموده و نشان دهیم که پیامبر اسلام(ص) در جایگاه حکو‌مت‌داری، چه گزاره‌های گفتمانی در حوزة زنان تولید کرده که توانسته است با اتکا به آنها، موقعیت فرهنگی- اجتماعی زنان را بهبود بخشد. برای این کار از شیوة لاکلاو و موفه در تحلیل گفتمان مبتنی بر مفهوم «مفصل‌بندی» استفاده می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Prophet Mohammad's (As) Cultural Politics and Its Effect on Women's Socio-cultural Status

چکیده [English]

Cultural politics regarding status of women is a common issue of Iranian society. Influenced by Prophet Mohammad's teachings in the Arab world, women's status changed rapidly and soon they gained a different social-cultural position in their society. This article, based on the reasoning of discourse aims to distinguish the social order governing the Arabian Peninsula focusing on its discourse order (introducing ignorance discourse and prophetic discourse). The research aims to find out what discourse propositions in the field of women did Prophet Mohammad produce as a ruler that improved the socio-cultural status of women. In doing so the research has made use of Ernesto Laclau and Chantal Moffe method in analyzing the discourse based on "articulation".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Politics
  • Prophetic Discourse
  • Ignorance (Pagan) Discourse
  • Articulation
  • Women