نویسنده

سطح خارج حوزه و کارشناس ارشد فلسفه غرب، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.

چکیده

یکی از شاخه‌ها یا گرایش‌های نسبتاً جدید در فلسفه اخلاق غرب، فلسفه اخلاق فمینیستی ( فاف) است. هدف مقالة حاضر نقد این فلسفه نیست، که انجام آن فرصتی دیگر می‌طلبد، بلکه بیان ضرورت‌ها و بایسته-هایی است که هنگام نقد این فلسفه باید به آنها توجه کرد. انگارة نوشتار حاضر آن است که اولاً نقد فلسفه اخلاق فمینیستی ضرورت دارد، ثانیاً بدون توجه به برخی نکته‌ها اتخاذ یک رویکرد صحیح و/یا نقد منصفانه و واقع‌بینانه از این فلسفه امکان‌پذیر نیست. در این مقاله، پس از اشاره به تعریف، تاریخچه، اهداف، و پیامدهای پیدایش و گسترش این شاخه از فلسفه اخلاق، همچنین تبیین ضرورت‌های نقد آن، برخی از نکته‌هایی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد بیان خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی دربارة تدوین یک فلسفه اخلاق اسلامی دربارة زنان و مباحث مربوط به آنها ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique of Feminist Ethics;

چکیده [English]

Feminist Ethics is a new and important branch of western ethics. This article is an attempt to examine one of the essential issues in this area; i. e. the necessities of feminist ethics. The paper has taken it for granted that:
1. it is necessary to criticize feminist ethics, 2.without considering some points in this criticism, one cannot take a fair position towards or against it.
Having offered the definition, background, aims, and consequences of this ethical branch, the paper has presented some reasons for the necessity of criticizing it. In addition some proposals are offered to formulate an Islamic system of ethics for females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Western Ethics
  • Feminist Ethics
  • Feminist Morality
  • Western Philosophy
  • Women's Morality in Islamic Philosophy.