نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه¬شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی نظری- فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

موضوع بدن مبحثی است که در ادبیات پیشامدرن در قالب‌هایی مختلف و خصوصاً در مباحث دینی و الهیات مسیحی بدان پرداخته شده است. در این ادبیات غالباً بدن به‌عنوان عنصری منفی با قابلیت گناه و کجروی و مانع تعالی روح دانسته می‌شود. پس از آن نیز این نگرش در اندیشه غربی در قالب تقابل‌های دوتایی ذهن/ بدن دنبال شد و این تقابل نیز به نوبه خود تقابل‌های مرد/ زن، بدن مردانه، بدن زنانه، لذت متعالی، لذت پست را در پی داشت و طرفداران و مخالفانی یافت. این مقاله می‌کوشد تا پیدایش شاخه‌ای از جامعه‌شناسی تحت عنوان جامعه‌شناسی بدن را تعقیب کرده و به طرح مناقشات نظری حول محورهای هستی‌شناسی بدن، تقابل ذهن/ بدن، مقوله نظارت بر بدن و ادبیات فمینیستی و موضوع بدن زنانه بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociology of Body and Theoretical Arguments

چکیده [English]

There have been a lot of arguments about body in pre-modern literature in different disciplines such as Christian religious and theological debates. Such debates argue that body is considered as a negative element with the potentiality of committing sin and preventing the elevation of spirit. These arguments are followed by western philosophy of mind/ body paradox, which is itself followed by other paradoxes such as man/ woman, male body/ female body, etc. This article aims to describe a branch of sociology namely the sociology of body and express the theoretical arguments about ontology of body, mind/ body paradox, surveillance and feminist literature on female body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociology of body
  • Ontology of Body
  • Mind/ Body Paradox
  • Surveillance
  • Female Body