نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سقط‌جنین عمدی یکی از معضلاتی است که برخی از زنان به دلایلی نظیر تنظیم خانواده، مخفی کردن روابط نامشروع، گریز از بارداری ناخواسته، تجاوز به عنف و... به آن متوسل میشوند. تأثیرات جسمی و روحی سقط‌جنین بر زنانی که آن را تجربه میکنند و نیز شرایط فرهنگی و اجتماعی سقط، توجه به این مسئله را آشکار می‌سازد. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان باردار نسبت به سقط‌جنین عمدی است. روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری تحقیق، زنانِِ در سن باروری شهر تهران (سال 1385) می‌باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول 300 نفر برآورد گردیده است. روش نمونه‌گیری نیز سهمیه‌ای تعیین گردید. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که متغیرهای دینداری، نگرش اطرافیان نسبت به سقط ‌جنین و طبقه اجتماعی متغیرهایی هستند که بیش از 26 درصد تغییرات متغیر وابسته‌ی را تبیین می‌کنند .کم‌رنگ شدن اعتقادات مذهبی و دینداری در میان زنان با افزایش نگرش مثبت به سقط‌جنین ارتباط مستقیم دارد. سایر متغیرها نظیر سن، تحصیلات و وضعیت شغلی با نگرش زنان باردار به سقط جنین عمدی رابطه‌ای ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Social Factors Affecting Pregnant Women’s Attitude towards Induced Abortion

نویسندگان [English]

  • Hasan Sarayi 1
  • Pegah Roshanshomal 2

چکیده [English]

Induced abortion is one of the problems to which some women resort for different reasons including family planning, to hide their illegal relations, avoid unwanted pregnancy, rape, etc. Physical and psychological aftermaths of abortion on women who experience it as well as cultural and social conditions of abortion show the importance of paying attention to the problem. This research aims to study the social factors affecting pregnant women’s attitude to induced abortion. The research was performed through survey method and statistical population was all women at the fertility age in Tehran in the year 2006. Sample size was calculated according to formula: 300 people and quota sampling was used. The results of multivariate regression analysis show that variables like religiosity, the attitude of the family and relatives towards abortion, and the social class involve 26 percent of variance related to the attitude of the women towards abortion. Fading faith and piety among women, according to the results, has a direct relationship with increased positive attitude towards abortion. Other variables such as age, education, and occupational status are not related to do women’s attitude towards having abortions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • fertility
  • induced abortion
  • Religiosity
  • social class.