دوره 22 (1403)
دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان باردار نسبت به سقط عمدی

حسن سرائی؛ پگاه روشان شمال

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28685

چکیده
  سقط‌جنین عمدی یکی از معضلاتی است که برخی از زنان به دلایلی نظیر تنظیم خانواده، مخفی کردن روابط نامشروع، گریز از بارداری ناخواسته، تجاوز به عنف و... به آن متوسل میشوند. تأثیرات جسمی و روحی سقط‌جنین بر زنانی که آن را تجربه میکنند و نیز شرایط فرهنگی و اجتماعی سقط، توجه به این مسئله را آشکار می‌سازد. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی ...  بیشتر

شناسایی موانع‌اجتماعی دستیابی کارکنان زن بانک‌ ملی شهر تهران به موقعیت‌های‌ مدیریتی

جعفر هزار جریبی؛ اعظم پیله‌وری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28686

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع اجتماعی دستیابی زنان به موقعیت‌های مدیریتی انجام شده است. بدین منظور براساس نظریه سقف شیشه‌ای و تعارض نقش فرضیات تحقیق مطرح گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان شاغل در بانک‌های ملی شهر تهران بوده که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری سیستماتیک و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، 323 نفر به عنوان پاسخ‌گو ...  بیشتر

چالش‌های زنان در ورود به شبکه‌های علمی مردانه در محیط‌های دانشگاهی

آرین قلی پور؛ سمیه لبافی؛ مهدیه جلال پور

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 43-63

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28687

چکیده
  شبکه‌سازی و ورود به شبکه‌های رسمی و غیر رسمی امروزه اصلی‌ترین مسیری است که افراد می‌توانند از آن طریق در سازمان‌ها ارتقاء پیدا کنند، به طوری که ورود به شبکه‌های علمی ‌در دانشگاه‌ها نیز به عنوان یک دغدغه مهم برای افرادی است که خواستار ارتقاء علمی ‌خود می‌باشند. در ایران علی رغم افزایش چشمگیر تعداد زنان در دانشگاه‌ها، هنوز ورود ...  بیشتر

نیاز برآورده نشده بهداشت بارداری و تعیین کننده های آن در میان زنان کُرد شهر مهاباد

حاتم حسینی؛ امیر عرفانی؛ سلیمان پاک سرشت؛ بِلال بگی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 65-86

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28688

چکیده
  نیاز برآورده‌نشده شکاف بین ایده آل ها و رفتار باروری زنان را نشان می دهد. هدف از این مقاله اندازه‌گیری و بررسی تعیین کننده های این نیاز در میان زنان کُرد 49-15 ساله ی همسردار شهر مهاباد است. این پژوهش با استفاده از داده‌های پیمایش باروری مهاباد در فروردین 1391 و با انتخاب نمونه‌ای بالغ بر 700 خانوار انجام شده است. بر پایه‌ی این بررسی، میزان ...  بیشتر

استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن

گلمراد مرادی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28689

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر استفاده دختران جوان از لوازم آرایشی می‌باشد. این پژوهش با روش ییمایش انجام و داده‌های آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد اسلام آبادغرب بود. تعداد جامعه آماری برابر 784 نفر است. از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

سنجش میزان توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان قالیباف روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی استان همدان)

حشمت‌اله سعدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ سمیه لطیفی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28690

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان قالیباف روستایی استان همدان و عوامل مؤثر بر توانمندی آنها انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به این منظور 404 نفر از زنان قالیباف استان همدان براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میانگین توانمندی اجتماعی ...  بیشتر

سنجش آگاهی‌های حقوقی زنان از قوانین خانواده بر اساس فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

وحید قاسمی؛ فاطمه عمرانیان

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 127-140

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28691

چکیده
  از آنجا که آگاهی از قوانین حقوقی در نظام اجتماعی می‌‌تواند جهت احیای حقوق و رشد شخصیت افراد مؤثر باشد و رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی نیز از عوامل مهم اجتماعی شدن و افزایش آگاهی افراد است، مطالعه حاضر با هدف سنجش آگاهی حقوقی زنان از قوانین خانواده بر اساس فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات انجام شد. مطالعه به سه روش اسنادی، پیمایشی و کیفی ...  بیشتر