نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد MBAدانشگاه اصفهان

چکیده

شبکه‌سازی و ورود به شبکه‌های رسمی و غیر رسمی امروزه اصلی‌ترین مسیری است که افراد می‌توانند از آن طریق در سازمان‌ها ارتقاء پیدا کنند، به طوری که ورود به شبکه‌های علمی ‌در دانشگاه‌ها نیز به عنوان یک دغدغه مهم برای افرادی است که خواستار ارتقاء علمی ‌خود می‌باشند. در ایران علی رغم افزایش چشمگیر تعداد زنان در دانشگاه‌ها، هنوز ورود و ارتقاء علمی آنها به عنوان هیئت علمی‌ با مشکلاتی همراه است. تحقیق حاضر در تلاش است با بهره‌گیری از یک تحقیق کیفی با نظریه زمینه‌ای به شناسایی و تبیین چالش‌های ورود زنان به شبکه‌های علمی ‌مردانه در دانشگاه‌ها بپردازد. بدین جهت تعداد 18 نفر از اساتید دانشگاه‌ها از طریق روش نمونه گیری هدفمند و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و همچنین از روش مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که شرایط قانونی، فرهنگی و خانوادگی از جمله مهم‌ترین موانع ورود زنان به شبکه‌های علمی مردانه در دانشگاه‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women’s Challenges to Enter into Male Networks in Academic Environments

نویسندگان [English]

  • Ariyan Gholipour 1
  • Somayeh Labafi 2
  • Mahdiyeh Jalalpour 3

چکیده [English]

Networking and entering into official and unofficial networks is the main way for individuals to get promoted in organizations. So entering into academic networks at universities has become a challenge for people who would like to promote their academic position. In Iran despite a notable increase in the women’s presence in universities, their entrance into academic networks and promoting their position as an academic member has remained to be a problem. Applying a qualitative method and the Ground Theory, the present research tries to study the challenges ahead of women to enter male academic networks at universities. 18 professors have been selected through purposive sampling and snow ball method. Data were collected using semi-structured interviews and Strauss & Corbin’s constant comparative method. The research findings suggest that the most important obstacles to women’s entry to male academic network of universities are legal, cultural and family problems among others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic network.
  • Basic Theory
  • male network
  • University
  • Women