نویسندگان

1 استادیار جمعیّت‌شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار جامعه‌شناسی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه نیپیسینگ، کانادا

3 استادیار جامعه‌شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

نیاز برآورده‌نشده شکاف بین ایده آل ها و رفتار باروری زنان را نشان می دهد. هدف از این مقاله اندازه‌گیری و بررسی تعیین کننده های این نیاز در میان زنان کُرد 49-15 ساله ی همسردار شهر مهاباد است. این پژوهش با استفاده از داده‌های پیمایش باروری مهاباد در فروردین 1391 و با انتخاب نمونه‌ای بالغ بر 700 خانوار انجام شده است. بر پایه‌ی این بررسی، میزان نیاز برآورده‌نشده برای فاصله‌گذاری و توقّف فرزندآوری، و نیاز برآورده‌نشده برای استفاده از روش های مُدرن پیش‌گیری از حاملگی به ترتیب 85/10 و 85/9 درصد، و مجموع نیاز برآورده‌نشده 7/20 درصد است. ترس زنان از عوارض جانبی وسایل پیش‌گیری از حاملگی بیش‌ترین سهم را در عدم استفاده‌ی آن‌ها از این وسایل دارد. محدودیّت های اجتماعی و فرهنگی شامل مخالفت همسر و اطرافیان، و عوامل مذهبی در اولویّت‌های بعدی قرار می‌گیرند. یافته‌های تحقیق در تأیید نظریه‌‌های بوشان و بولاتو می‌باشد. با توجّه به نقش تعیین‌کننده‌ی برخی از مشخّصه‌های فرهنگی در کنار سایر مشخّصه‌های اقتصادی اجتماعی و عوامل مرتبط با تنظیم خانواده در پیش‌بینی احتمال نیاز برآورده‌نشده‌ی تنظیم خانواده، انجام مطالعات تطبیقی با روش‌های ترکیبی در مناطق ناهمگن از نظر قومی و فرهنگی به منظور سنجش نیاز برآورده‌نشده‌ی تنظیم خانواده و استخراج مضامین فرهنگی مؤثّر بر این پدیده پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Unmet Needs of Pregnancy Health and Its Determinants among Women in Kordshahr, Mahabad

نویسندگان [English]

  • Hatam hoseini 1
  • Amir Erfani 2
  • Soleyman Pakseresht 3
  • Balal Beigi 4

چکیده [English]

Unmet needs show the gap between ideals and reproductive behavior of women. This article aims to evaluate and examine the determinants of the need among married Kurdish women of 15-49 in Mahabad. This research was conducted through the data of fertility survey in March 2012, in Mahabad with a sample size of 700 families. According to the results the rates of unmet needs for birth intervals and child bearing stoppage, and unmet needs to use modern ways of pregnancy prevention are respectively 10.85 and 9.85 percent and the total rate of unmet needs is 20.7 percent. Women’s worry about side effects of pregnancy prevention means is the most important reason for avoiding pregnancy prevention. Social and cultural limits such as husband’s and other family members’ disagreement, as well as religious reasons come next. Findings of the study are in agreement with Bhushan and Bollato’s theories. Considering determinant role of some cultural characteristics as well as economical and social ones and factors related to family planning to predict the possibility of any unmet needs for family planning, it is recommended to undertake some comparative studies through component method in areas which are heterogeneous in terms of ethnos and culture in order to evaluate the unmet needs of family planning and to find the influencing factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family planning
  • Kurdish women.
  • Mahabad
  • Unmet needs
  • unwanted pregnancy