نویسنده

مربی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر استفاده دختران جوان از لوازم آرایشی می‌باشد. این پژوهش با روش ییمایش انجام و داده‌های آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد اسلام آبادغرب بود. تعداد جامعه آماری برابر 784 نفر است. از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین متغیرهای، تمایل به جلب توجه، تشخص طلبی، میزان نوگرایی، میزان گرایش‌ دینی و تحصیلات پدر و مادر با استفاده از لوازم آرایشی رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیونی نشان می‌دهد که شش متغیر تمایل به جلب توجه، میزان تشخص طلبی، میزان نوگرایی، میزان درآمد، وضعیت شغلی و وضعیت تأهل، به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته‌اند، وارد معادله شده و در مجموع مقدار 51 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Female Students’ Use of Cosmetics and Its Sociological Factors Affecting It

نویسنده [English]

  • Golmorad Moradi

چکیده [English]

This research tries to study the role of sociological factors affecting young girls’ use of make-up tools. The study has been conducted through survey method and the data has been collected by questionnaire. The statistical population was 784 girl students from Islam Abad Gharb Azad University, 400 of whom were selected by simple random sampling to be studied. The findings reveal that there is a significant relationship between variables of attention seeking, individuation, modernism, religious orientation and parents’ level of education have a significant relationship with using cosmetics. The results of regression coefficient show that six variables of attention seeking, individuation, modernism, income, job status, marital status, have been entered into the equation respectively based on their importance in explaining the dependant variables, and explain total amount of 51% of variance of the dependant variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmetics
  • Female Students.
  • individuation
  • modernism
  • Religious Orientation