نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان قالیباف روستایی استان همدان و عوامل مؤثر بر توانمندی آنها انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به این منظور 404 نفر از زنان قالیباف استان همدان براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میانگین توانمندی اجتماعی زنان قالیباف روستایی از توانمندی اقتصادی آنها بالاتر است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای مساحت فرش دستباف تولیدی، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی، سطح دانش تخصصی و مدت زمان قالیبافی در طول روز از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی زنان قالیباف هستند که در مجموع 42 درصد از تغییرات متغیر توانمندی اقتصادی را تبیین می‌کنند. در مورد توانمندی اجتماعی نیز متغیرهای رضایت از شغل قالیبافی، توانمندی اقتصادی، سطح دانش تخصصی و میزان تحصیلات در مجموع 43 درصد از تغییرات متغیر توانمندی اجتماعی را تبیین می‌کنند. با توجه به نتایج این پژوهش، تقویت شاخص‌هایی که بر توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان قالیباف مؤثر هستند، به ویژه شاخص‌های دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی و دانش تخصصی قالیبافان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور افزایش توانمندی آنها، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Economic and Social Ability of Female Rural Rug Makers (Case study: Hamedan Province)

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Sadi 1
  • Hosein Shabanali Fami 2
  • Somayeh Latifi 3

چکیده [English]

This study evaluates the economic and social power of rural women in Hamadan who manufacture rugs and factors affecting it. Survey method was applied through questionnaires to conduct the research. 404 female rug makers were selected from Hamedan province based on Krejcie & Morgan table. The results suggest that social ability mean of female rug weavers is higher than their economic potency. The results of regression analysis also showed that the variables of handmade rug’s size, availability of materials and tools of rug making, the level of related technical knowledge, and rug weaving time length during a day are among the most important factors of rural women’s economic ability which defines 42 percent of variance of their economic ability. Regarding social potency, the variables of job satisfaction, economic ability, level of related technical knowledge, and level of education explicate 43 percent of the variables of social ability. Considering the results of this research, strengthening the indicators affecting economic and social power of female rug makers especially indicators of availability of materials and tools of rug making, and related technical knowledge of rug making through holding courses to empower them is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic ability
  • Hamedan province.
  • rug making
  • rural women
  • Social Ability