نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان

چکیده

از آنجا که آگاهی از قوانین حقوقی در نظام اجتماعی می‌‌تواند جهت احیای حقوق و رشد شخصیت افراد مؤثر باشد و رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی نیز از عوامل مهم اجتماعی شدن و افزایش آگاهی افراد است، مطالعه حاضر با هدف سنجش آگاهی حقوقی زنان از قوانین خانواده بر اساس فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات انجام شد. مطالعه به سه روش اسنادی، پیمایشی و کیفی صورت گرفت. جامعه آماری تمام دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان و نمونه آماری تعداد 384 نفر از این دانشجویان بود که به صورت سهمیه‌ای انتخاب شده و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه که دارای اعتبار و قابلیت اعتماد قابل قبول بود، مورد سنجش قرار گرفتند. برای پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار spss استفاده گردید. نتیجه‌ی حاصل از تحلیل نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه‌های مکتوب و آگاهی حقوقی دانشجویان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد و فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات مبنی بر اینکه افراد دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی بالا، به دلیل استفاده بیشتر از رسانه‌های مکتوب آگاهی بیشتری نسبت به افراد دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین دارند، رد شد. در مجموع آگاهی حقوقی دختران دانشجو از حقوق خود در نهاد خانواده بسیار کم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Women’s Awareness of Family Laws and Analysis of Information Gap (Case study: female students of Isfahan University)

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghasemi 1
  • fatemeh omraniyan 2

چکیده [English]

Since social awareness of laws can help restore people’s rights and develop their personality and the mass media play a key role in socialization and apprising people of their own rights, the present study aims to assess the awareness of women of their rights in their families and to examine the theory of awareness gap. The study was conducted by three methods: Documentary, survey, and qualitative. Statistical society included all female students at the University of Isfahan and the statistical sample size was 384 students who were selected by quota and assessed by questionnaires. The data were analyzed through SPSS and the results indicate that there is no significant relationship between students’ use of written media and their legal awareness. Therefore the theory of awareness gap based on the reason that ‘people who have higher social-economic position are more aware of their rights because they use written media more than those who have lower social-economic position’ was rejected. In general girl students’ awareness of their legal rights in the family was not considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness gap theory
  • Family laws
  • Legal awareness
  • Legal information
  • Women