دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
شماره 4
39 زن در توسعه و سیاست
اسفند 1391، صفحه 5-172
شماره 3
38 زن در توسعه و سیاست
مهر 1391، صفحه 5-162
شماره 2
37 زن در توسعه و سیاست
تیر 1391، صفحه 5-150
شماره 1
36 زن در توسعه و سیاست
فروردین 1391، صفحه 1-150
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی

سهیلا صادقی فسایی؛ مریم ایثاری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 5-30

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29480

چکیده
  روند رو به رشد طلاق در دهه اخیر و متعاقب آن افزایش تعداد زنان و مردانی که تجربه طلاق داشته اند، لزوم توجه به زندگی پس از طلاق را بیش از پیش آشکار می نماید. در این میان، مطالعه نحوه مواجهه سوژه های مطلقه با زندگی پس از طلاق و نیز درک و تصور آنها به ویژه با اتخاذ رویکردی جنسیتی، حوزه ای عموماً مغفول مانده در جامعه شناسی ایرانی است. از این ...  بیشتر

سنجش رابطه دلبستگی به والدین و جدایی- تفرد با توجه به نقش تفاوت های جنسیتی

حمیدرضا عریضی؛ شبنم جوانمرد

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29481

چکیده
  دلبستگی و جدایی- تفرد دو فرایند مهم رشدی هستند که در نوجوانی مجدداً فراخوانده شده و اهمیت فراوانی می یابند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤالات است که آیا فرایند دلبستگی و جدایی- تفرد در دختران و پسران به شیوه های متفاوتی طی می شوند و آیا جنسیت می تواند بر روابط این دو فرایند بر یکدیگر تأثیرگذار باشد. بدین منظور 300 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

روند تحولات تاریخی فضاهای گذران اوقات فراغت زنان از قاجاریه تاکنون در شهر تهران

احمد پوراحمد؛ فاطمه سالاروندیان

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 51-74

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29482

چکیده
  یکی از انواع فضاهای عمومی شهر، فضاهای گذران اوقات فراغت می‌باشد. مهم‌ترین علت تفاوت فضاهای فراغتی در شهرهای اسلامی با سایر شهرها، تأکید دین اسلام بر مساله جنسیت در فضاهای عمومی و رعایت اصل تفکیک جنسیتی و تعیین شرایط و ضوابط خاص برای حضور زنان و مردان در این فضاهاست. تهران به عنوان مهم‌ترین کلان شهر ایران و پایتخت یک کشور اسلامی از ...  بیشتر

باز نمایی جنسیت در کتب فارسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 89- 1388

علی محمد حاضری؛ علیرضا احمدپور خرّمی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29483

چکیده
  کتاب‌های درسی در کنار آموزشِ دانش‌آموزان، آنها را برای پذیرش نقش‌های متناسب با ویژگی‌های جنسیتی‌شان، آن گونه که مدنظر مؤلفین این کتب می‌باشد، آماده می‌کنند. پژوهش حاضر درصدد است به چگونگی بازنمایی جنسیت در کتاب‌های فارسی دوره‌ی راهنمایی و پایه‌های اول، دوم و سوم دبیرستان در رشته‌های غیر انسانی در سال تحصیلی 89- 1388 بپردازد. ...  بیشتر

سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران

محمد اسحاقی؛ سیده فاطمه محبی؛ ستار پروین؛ فریبرز محمدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29484

چکیده
  این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر درخواست طلاق در بین زنان شهر تهران می‌پردازد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه نظم (درون خانواده)، تئوری سرمایه اجتماعی و همسان همسری استوار شده است.روش تحقیق، پیمایشی و ابزار مطالعه،پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که با 239 نفر زن متقاضی طلاق و از میان نمونه‌های در دسترس این دو مجتمع درطول مدت یک ماه ...  بیشتر

شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ زینب محمود آبادی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29485

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر میزان اختلالات تغذیه در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. داده‌ها با روش پیمایش و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بهینه با حجم نمونه 260 نفر از دانشجویان دختر دوره کارشناسی ارشد و دکتری جمع‌آوری و با رگرسیون چند گانه و رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری هامانه

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29486

چکیده
  احساس امنیت، پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش موثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می‌نماید. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا میزان احساس امنیت اجتماعی را در بین زنان و ...  بیشتر