نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی و استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر میزان اختلالات تغذیه در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. داده‌ها با روش پیمایش و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بهینه با حجم نمونه 260 نفر از دانشجویان دختر دوره کارشناسی ارشد و دکتری جمع‌آوری و با رگرسیون چند گانه و رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین اختلالات خوردن22/2 از 5 و در حد کمتر از متوسط می‌باشد. همچنین 28 درصد از افراد نمونه، مبتلا به اختلالات تغذیه هستند. تصور از بدن، فشار هنجاری از سوی مردان، فشار هنجاری از سوی رسانه‌های بین ‌المللی (ماهواره، اینترنت)، پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت ظاهر رابطه و همبستگی مثبت و معناداری با اختلالات تغذیه داشته است. در نهایت متغیرهای پذیرش اجتماعی بدن و تصور از بدن به عنوان عوامل مؤثر بر اختلالات تغذیه، در کنار هم در مدل رگرسیون 53 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.در مجموع یافته‌های این تحقیق مؤید آن است که متغیرهای اجتماعی تبیین کننده نیرومندی برای اختلالات خوردن می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Factors Affecting Nutritional Disorders in Female Students of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohsen Noghani 1
  • Mohammad Mazloom Khorasani 2
  • Zeynab Mahmood Abadi 3

چکیده [English]

This study tries to examine the factors affecting nutrition disorders among postgraduate students of Ferdowsi University of Mashhad. The data was analyzed through survey method and optimal stratified sampling, and multiple and logistic regression with the sample size of 260 girl students of postgraduate levels. The results show that eating disorders mean is 2.22 out of 5 which is less than average. Also 28% of the sample population suffers from nutrition disorders. Body image, pressure of norms by men, pressure of norms by the worldwide media (satellite TV, internet), social acceptance of the body, and appearance management have positive and significant relations and correlations with nutrition disorders. Finally the two variables of social acceptance and body image as factors affecting nutrition disorders formed 53% of dependant variables in regression model. All in all the findings indicate that social variables are important factors for eating disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appearance Management
  • Body Image
  • Nutrition Disorders
  • Social acceptance