دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 5-172 (39 زن در توسعه و سیاست)