نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی و دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه پیام نور واحد ایلام

چکیده

جامعه‏شناسان از دو منظر به بررسی موضوع خانواده پرداخته‏اند؛ از سویی، به مسائلی مانند ساختار و کارکرد خانواده توجه داشته‏اند و از سوی دیگر، به تغییرات و تحولات خانواده. هرچه از عمر خانواده‏های گسترده می‏گذرد و تبلور خانوادة هسته‏ای در جامعه بیشتر می‏شود، اهمیت روابط بین اعضای خانواده، به‌خصوص زن و شوهر، به‌منزلة ارکان اصلی خانواده، واضح‏تر می‏شود. از سوی دیگر، از آنجایی که کیفیت روابط درون خانواده نقش بسزایی در شکل‏گیری نگرش‏ها و بازخوردهای اجتماعی اعضای خانواده دارد و پایه و اساس روابط درون خانواده بر محور رابطة زن و شوهر استوار است، پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاد رویکردی جنسیتی به یکی از جنبه‏های کنش متقابل زناشویی به نام فاصله بپردازد. در این مقاله 43 مصاحبة عمیق نیم‏ساخت‌یافته از 22 زن و 21 مرد انجام شده است. یافته‏های تحقیق حاکی از صور متفاوت فاصله در روابط زوجین است که می‏توان آن‏ها را با عنوان فاصلة معطوف به انتخاب، فاصلة معطوف به تعارض، و فاصلة معطوف به موقعیت دسته‏بندی کرد. درحالی‌که بعضی از صورت‏های فاصله می‏تواند موجب گسستگی در روابط زوجین شود، فاصلة معطوف به انتخاب و صورت‏های دیگری از فاصله می‏تواند به قوام و استحکام روابط منجر گردد. گغتنی است نتایج این پژوهش به لحاظ حجم محدود نمونه به‌هیچ‌وجه قابل تعمیم نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Analysis of Distance in Marital Relationship: Examples and Contexts Formation

نویسندگان [English]

  • Soheila Sadeghi Fasaei 1
  • Zeinab Malekipour 2

1 PH.D of Sociology, Associate Professor of social Faculty of Tehran university

2 Master of women`s studiesof Tehran university, Instructor of Payam Noor University of Ilam

چکیده [English]

This study aimsto investigate an aspect of marital interactions, distance. By applying a
qualitative method and conducting 43 in-depth semi-structured interviews, including 22
women and 21 men, women and men experiences of distance were investigated based on their
own narratives.
The results of the study suggested different forms of distance in couples' relationships,
which can be classified to distance made bychoice, distance made byconflict, and distance
made byposition (situation). Although some forms of distance can cause dissociation in
couple's relationship, distancesmadebychoice and some other types of distance can lead to
strength in the relationship. It is notable that because of the limited sample size of this study,
its results cannot be generalized at all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance communication
  • family
  • gender analysis of couples' relationships
  • marital interactions