دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-152 
7. سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

صفحه 119-134

10.22059/jwdp.2013.35483

سیدجواد امام جمعه زاده؛ حوا ابراهیمی پور؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان