نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعی تشناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، گروه علوم اجتماعی،‌دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

با نفوذ مدرنیته در ایران، نظام هنجاری در جوامع دچار دگرگونی شده و الگوهای سنتی، ب هویژه الگوی خانواده، هم زمان دچار تحولات مختلفی گردید؛ به طوری که در طول دهه های اخیر میانگین سن ازدواج دختران افزایش یافته است. این نوشتار، با عنایت به این تحولات، درصدد اندازه گیری میزان شکاف در رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج و تعیین کننده های آن در شهر کوهدشت است. ساکنان این منطقه از نظر ترکیب قومی و فرهنگی  لُر و لَک اند. فقر مطالعات در زمینة الگوهای ازدواج در میان زنان این گروه قومی ضرورت این مطالعه را اجتناب ناپذیر م یسازد. داده ها حاصل پیمایشی است که در فروردین 1392 بر نمونه ای بالغ بر 395 زنِ حداقل یک بار ازدواج کردة ساکن در خانوارهای معمولی شهر کوهدشت صورت گرفته است. روش نمونه گیری ترکیبی از روش های خوشه ای چندمرحله ای، تصادفی، و تصادفی سیستماتیک است. نتایج از بروز شکاف در رفتار و نگرش زنان به سنّ مناسب ازدواج برای دختران حکایت دارد. میانگین سنّ ازدواج ترجیحی زنان برای دختران در میان 63 درصد از افراد نمونه، متفاوت از سنّ آن ها به هنگام ازدواج است. شکاف ها عمدتاً در جهت منفی است. بیش از 80 درصد زنان میانگین سنّ ازدواج ترجیح یشان برای دختران بیشتر از سنّ آن ها به هنگام ازدواج است. بر پایة
این بررسی، پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان، نگرش فرامادی به ازدواج، استقلال زنان، و سنّ پاسخگویان بیشترین تأثیر را در میزان شکاف بین رفتار و نگرش زنان به سنّ مناسب ازدواج دارند. نتایج بیانگر این واقعیت است که ترکیبی از مشخصه های اقتصادی اجتماعی، جمعیتی، و عوامل و زمینه های قومی فرهنگی، تبیین بهتری از شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به سنّ مناسب ازدواج به دست می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of Factors Affecting the Gap of Women’s Behavior and Attitude onAppropriate Age ofMarriage in the City of Koohdasht

نویسندگان [English]

  • Hatam Hosseini 1
  • Maryam Geravand 2

1 Assistant Professor of Demography, Department of Social Sciences, Bu-Ali Sina University

2 Postgraduate Student in Social Research, Department of Social Sciences, Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

With the arrivalof modernityin Iranthe society normshave changedandtraditional patterns,
especially family pattern, has been under various changes simultaneously. For instance,
theaverage age of marriagefor girlshas increased over the past decades. This paper aims to
determine and analyze factors affecting the gap in women’s behavior and attitudes on
theappropriate age ofmarriage for girlsin the city of Koohdasht. Residents of this region
ethnically and culturally belong to Lor and Lak ethnic groups. Lack of any knowledgeon
marriage patterns ofwomen of these ethnic groups would necessitate this study. Data istaken
from a survey conducted on a sample of 395 once-married women living in ordinary
households atthe city of Koohdasht in April 2013. A combination of sampling techniques
including multistage clustering and systematic random sampling were employed. Results
indicated gaps in women’s behavior and their attitude on the appropriate age ofmarriage. The
63 percent of participants proposed a mean age of marriage for girls completely different to
the age of their own marriage. The gaps are mostly in a negative direction. More than 80
percent of women took part in the test proposed a higher age for girls’ marriage compared to
their own age of marriage. According to this study, socio-economic status of women,
postmaterialist attitudes to marriage, women’s autonomy and age at the time of the study
hadthe most impact on the rate of the gap between women’s behavior and attitudes on
theappropriate age ofmarriage. The results also reflected the fact that the combination of
socio-economic, demographic characteristics and ethnic-cultural factors could provide a better
explanation forthe gap in women’s behavior and attitude on theage of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age of marriage
  • family
  • gap index
  • Koohdasht
  • modernization
  • Women